1947 Kosmos III

Levert av: Arne Sognnes

Vårt nyeste hvalkokeri «Kosmos III» ble levert
fra Götaverken til A/S Kosmos, Rederi Anders
Jahre, Sandefjord, 1. November. Det er en ene-
stående prestasjon som Götaverken her har utført
ved å klare å bygge fartøyet med denne leverings-
tid. Det var vel heller ikke mange som trodde
at båten skulle bli tidsnok ferdig, når man tar
i betrakning de store vanskligheter med å skaffe
tilveie alt som behøves til utrustningen av et
slikt fartøy og mangel på arbeidskraft.
Til hjelp fikk man imidlitid ca. 150 norske
arbeidere som har vært til stor nytte for verkstedet.
Vanskelighetene har også vært ekstraordinære
ved byggingen av Kosmos III», idet man samtidig hadde arbeide
med det store svenske passasjerskip «Stockholm»,
krysseren «Tre Kronor» og en rekke andre større
nygninger. .

«Kosmos III» er det største fartøy som er bygd
Skandinavia, og laster 25,100 t. dw. på et dyp-
gående på 35′ 13/11″ og lasteevnen er således ca.
,15″ tonn større enn på verkstedets tidligere stør-
fartøyer, nemlig den serie på 17-18,000 t. dw.
som Götaverken har bygd flere av. Ved en sam-

menligning må man imidlertid ta hensyn til at
«Kosmos III» på grunn av den store utrustning av
kokeriutstyr etc. har atskillig mindre lasteevne enn
om fartøyet var bygd som et rent tankfartøy, idet
det i så tilfelle ville være på 27,500 t. dw. Det kan
forøvrig nevnes at «Kosmos III» er konstruert slik
at det mellom hvalfangstsesongene kan brukes som
tankfartøy. Båten kan praktisk talt være i lønn-
som drift hele året og behøver ikke, som de van-
lige kokerier, å ligge opplagt en del av året. Da
det kreves en særlig omsorgsfull rengjøring av tan-
kene, er disse utstyrt med et særdeles effektivt
automatisk spylingssystem.

 

Fartøyets hoveddimensjoner er: Lengde overalt
ca. 194,6 m (638′ 6”,) lengde mellom p.p. ca. 182,3
m`(598′ 0″), bredde ca. 23,8 m (78′ 0″), dybde til
flensedekk ca. 17,7 m (58′ 0″), dybde til kokeri-
dekk ca. 12,5 m (41′ 0″). Den største høyde fra
kjølen og til taket på navigasjonshytten er ca. 30
m. Fartøyet er bygd med 2 gjennomgående dekk.
Øverst ligger flensedekket, under ligger kokeridek-
ket, hvori selve fabrikken med fabrikkutstyret er
plasert.

Skroget er praktisk talt helsveiset og er isforster-
En vesentlig del av sveisingsarbeidene er ut-
ørt ved hjelp av nye moderne sveisemaskiner.
verrskipsskottene er av Götaverkens patenterte
orrugerte type. Navigasjonshytten og dekkshuset
i av lettmetall.

Av utseende er «Kosmos III» lik andre hval-
kerier, nemlig med langt og rommelig flensedekk
og fartøyets 2 piper plasert langt akterut på flense-
dekket. På «Kosmos III» er flensedekket 110 m
langt og bredden er det samme som fartøyets bredde
nemlig 23,8 m. På flensedekket er plasert kraf-
tig opphalings-spill. Disse 2 spill er dampdrevne
på 50 t. hver og trekker hvalen opp på flensedek-
ket. Til hjelp ved arbeidet på flensedekket er det
plasert to 20 t. og tolv 10 t. lastebommer med elek-
triske vinsjer. I det hele tatt er det anvendt elek-
triskt kraft i størst mulig utstrekning ombord. Tid-
ligere har de fleste hvalkokeriene hatt dampdrift
og «Kosmos III» betegner derfor noe nytt på om-
rådet. Den elektriske kraften leveres fra en sepa-
rat kraftsentral som utgjøres av 5 stk. 6-sylindret
4 takts enkeltvirkende dieselmotorer av Götaver-
ens fabrikat direkte koblet til 240 kW generatorer
, tilsammen altså 1200 kW. Motorene har en sy-
linderdiameter på 300 mm og 450 mm slaglengde
og utvikler 360 effektive hk ved 350 omdreininger
pr. minutt. Hvor omfattende den elektriske in-
stalasjon er ombord, belyses kanskje best ved at
de elektriske kabler som er trukket i fartøyet, har
en sammenlagt lengde av 70 km.

Under flensedekket ligger som nevnt kokeridekket
Oljefabrikken er av mest moderne slag og har
adskillige nyheter. Fabrikken er 104 m lang og går
over hele fartøyets bredde og helt til taket, altså
flensedekket, dvs. en høyde på 5 m. Ved full drift
med skift både natt og dag regner man med å kun-
ne utvinne 450 t. olje pr. døgn. Den for utviklin-
gen av hvaloljen nødvendige damp leveres fra en
egen dampsentral. Under fabrikken ligger de store
tanker, i alt 60 stk. med et sammenlagt kubikk-
innhold av ca. 1,125,000 kubikkfot. Foruten disse
tanker finnes det ytterligere ca, 30 tanker for bren-
selolje, smøreolje osv. Disse tanker utgjør i alt ca..
160,000 kubikkfot. Det er også ombord et meka-
nisk verksted, en smie, sveiseverksted, elektrisk
verksted osv. for at man kan utføre de nødvendige
reparasjonsarbeider. Dessuten finnes det selvsagt
kjemisk laboratorium, hvor oljefabrikkens kjemiker
kom til å arbeide.

Besetningen utgjør i alt ca. 400 mann og kan
deles i 3 større grupper, nemlig: hvalfangstskipets
entlige besetning, besetningen på hvalbåtene samt
fabrikkens arbeidsstokk som omfatter ca. 150 mann
og står under ledelse av 1. styrmann og en drifts-
Ingeniør. 1. styrmannen har ansvaret for arbeidet
oppe på flensedekket og driftsingeniøren har over-
oppsynet for selve fabrikken. Hvalbåtene legges
som vanlig opp i Walfish Bay på Syd-Afrikas vest-
kyst der Kosmosrederiene har et reparasjonsverk-
sted. «Kosmos III» kommer til å få med seg 10
hvalbåter. Besetningens lugarer, messer etc. ligger
for og akter for fartøyets midtskipsparti som om-
fattes av fabrikken, Bekvemmelighetene er meget
bra, holdt i lyse, trivlige farger og ganske romslige,
de forskjellige yrkesgrenene har hver sin messe, f.
k.s. befalsmesse, matrosmesse, fabrikkarbeidermesse.
Den største messe er fabrikkarbeidernes messe,
hvor det er sitteplass til 142 mann som kan bespises
samtidig. Man har et utmerket ventilasjons-
anlegg, slik at bare fabrikken tilføres 100,000 ku-
bikkmeter frisk luft i timen, hvilket igjen vil si at
luften fornyes hvert 6. minutt.

. Man har romslige forrådsrom, hvilket også er
nødvendig, da man må ta med proviant etc. for
omkring et halvt år, bl, a. stort fryserom for kjøtt,
ett for fisk samt ett for grønnsaker. Det er ganske
store kvanti proviant som må med, og det kan
nevnes at man bare av poteter har 70,000 kg til
bruk under turen.
«Kosmos III» har til forskjell fra de fleste tid-
ligere bygde hvalkokerier motordrevet propellma-
skineri. Motorene som er av Götaverkens egen kon-
struksjon og fabrikat, er en 9-sylindret 2-takts en-
keltvirkende m0tor med en sylinderdiameter på 680
mm og med 1500 mm slaglengde. Ved 112 om-
dreininger i minuttet utvikler motoren 8.300 IHK
som gir fartøyet en fart av 13,5 knop på full last.
På prøveturen oppnåddes imidlertid en fart av
14,26 knop. De 2 hjelpemotorene er likeledes av
verkstedets fabrikat. De er 5-sylindrede 4-takts
enkeltvirkende og har en sylinderdiameter på 240
mm og 360 mm slaglengde. De utvikler hver
210 effektive hk ved 450 omdreininger pr. mi-
nutt og er direkte koblet til 140 kW gene-
ratorer.

Fartøyet er selvsagt utstyrt med alle moderne
hjelpemidler, bl. a. har det en romslig avdeling for
fartøyets lege .

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

The maximum upload file size: 200 MB. You can upload: image, audio, video, document, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.