37 år siden ( 1929 ) den norske hvalfangst tok sin begynnelse i sydishavet.

Herr redaktør.

I et brev til mig datert 5. ds, skriver kaptein Søren Andersen, Veierland, at han har faat sig til-
sendt et utklip av Sandefjords Blad for 3. ds., med et billede av ham hvorunder der staar at han
skjøt og dræpte sin første hval ved Jasonhavn, Cumberland Bay, Syd Georgia som styrmand paa hvalfangeren «Jason» av Sandefjord den 21. april 1893. Kaptein Andersen gjør i den anledning opmerksom på at aarstallet skulde være 1894. Det var (som ogsaa tidligere nævnt av mig) paa «Jasons» anden tur til Sydishavet at denne hval blev dræpt og ikke for 37 aar siden da Chr. Christensen for første gang og som første mand fra Norge opptok hvalfangst i sydisen.


Første tur var Andersen ikke med.

Kaptein Andersen der som bekjendt ogsaa førte det første flytende kokeri som blev sendt sydover fra Norge, Chr. Christensens «Admiralen» paa dens ekspedisjon til Syd Shetland i 1905, nævner i sit brev at han med interesse har fulgt diskusjonen angaaende begyndelsen av den moderne hvalfangst sydpaa, og fremhæver at denne selvfølgelig tok sin begyndelse med «Jason»-ekspedisjonerne og ikke med Larsens landstation eller «Admiralen»s tokt, og at den fra den beskjedne begyndelse i nitti-aarene er gaat frem til hvad den er idag. Han fremhæver ogsaa at det var pelagisk drift som
dengang blev drevet idet man skjøt, flenset og kokte ombord i aapen sjø. Utbyttet var riktignok magert, i 1893—94 bestod det bare av en spermacet og en bottlenose, men det var allikevel, og «Jason» var utrustet med en aapen koker.

«Saa kom «Admiralen»

skriver kaptein Andersen, «den hadde fire aapne koker og en liten preskjele som kunde utpresse ca. 8 a 10 fat olje i døgnet altså ogsaa beskjedne greier mot nu.» Da der fremdeles med stor ihærdighet blir gjort aapne og fordækte forsøk paa at faa det til at den norske å
Sydishavet — hele den vældige bedrift som nu drives dernede tok sin begyndelse med Larsens argentinske ekspedisjon til Syd Georgia i 1904 og i «Admiralen»s togt i 1905 er det av interesse at se hvad kaptein Andersen mener om den ting. Det er vel og bra at man fremhæver begge disse ekspedisjoners betydning for hvalfangsten, men man bør ikke benytte dem som et skalkeskjul
for at skjule det som gik foran. Det nytter heller ikke at forfuske historien — ti sandheten kommer altid før eller senere for en dag, og i dette tilfælde er sandheten den at ingen av de to ekspedisjoner i 1904 og 1905 hadde set dagens lys hvis ikke «Jason» var blit sendt sydover paa å 1892—93 og 1895—94,

C. A. Larsen

At det var hvalfangst det dreiet sig om vil man kunne se ved at slaa opp i «Norges Sjøfartstidende» for 16. august 1892 og 20. mars 1893. C. A. Larsen var en altfor stor mand og har et alt for godt navn
i Sydpolens historie til at man nu av fjernereliggende motiver (?) skulde maie ham ut med laante fjær. Det var bedre at ære- han for det han har gjort end for det han ikke har gjort. Han har bl.a. opdaget nyt land sydpaa som andre nu gjør krav paa at ha opdaget 36 aar efter Larsens tid. Til dette og meget andet som ikke er nævnt i Ristings «Av hvalfangstens historie» eller av ham i
«Den norske Sjøfarts historie» skal jeg komme. utførlig tilbake i min bok «Fangst og Forskning i Sydhavet», hvori der vil bli reist C.A.Larsen et større mindesmerke og værdigere end det at fremhæve at han for argentinsk regning begyndte en landstation paa Syd Georgia tolv aar efter at han av sin norske reder var blit sendtsydover paa hvalfangt.

47 år siden

Det er iaar 47 aar siden jeg stod paa «Jason»s dæk da dette skib gik av stabelen i Sandefjord, og da jeg hele tiden senere har fulgt vor fangstflaates bedrifter med levende interesse; likesom jeg har sat mig grundig ind i det jeg nu skriver om, er jeg ikke, som enkelte mener at tro, uten betingelse for at kunne uttale mig med autoritet. Jeg har derfor ikke villet undlate at sende
Dem dette, og at indflette hvad en presumptivt saa vel orientert mand som kaptein Søren Andersen, Veierland mener, i betragtning av at der, efter hvad jeg hører, om kort tid skal gjøres et fornyet forsøk paa at fordunkle det vældige tiltak som i nittiaarene blev gjort av den norske hvalfangst i Sydishavet.

Fredriksvern, 6. septbr. 1929.

Bjarne Aagaard.

Kilde: SB 1929

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

    The maximum upload file size: 200 MB. You can upload: image, audio, video, document, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

    Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.