D/S ,,Britannic" (M. C.F. H.) av Haugesund.


Region br. 2289, last: jernmalm, ødelagt lste
januar 1917 paa reise fra Almeria til Barrow. Om-
kommet: ingen.
Aar 1917 den 8de januar avholdtes
efter berammelse sjøforklaring paa det
norske konsulat i Oporto i anledning av
dampskibet «Britannie»s sænkning av
tysk undervandsbaat paa. reise. fra Alme?
ria til Barrow. Forretningen bestyrtes av
konsul Klaus St. Jervell.
Som bisidder forrettet norsk skibs-
fører O. Lindtner, fører av djs «Morild 1»,
av Kristiania.
Fremstod skibsfører Anton Theodor
Madsen, der forklarte, at han var fører av
dampskibet «Britannie», hjemmehørende i
Haugesund, av 1456 tons nettodrægtighet
og med kjendingssignal MCFH. «Britan-
nie» var bygget i 1883 og hadde klasse 1
A1 i Norsk Veritas.
Besætningen utgjorde 21 mand. «Bri-
tannic »avgik den 29de december 1916 fra
Almeria med en ladning jernmalm for
Barrow. Skibet var ved avreisen i enhver
henseende i fuldt sjødygtig stand.
Komparenten foreviste skibets jour-
nal og fremla et utdrag av samme forsaa-
vidt angik de paa reisen indtrufne begi-
venheter. Utdraget var saalydende:
««Britannie» afgik fra Almeria Fredag
den 29de December 1916 med en Ladning
ca. 3200 Tons Jernmalm bestemt for Bar-
vrow. Klok. 12 Middg passerte Sabina]
Point i misvisende O.N.0. Lørdag den 3ote
December klok. 10.20 Form. passerte Tra-
falgar i misvisende NOA/ILN. 4′ af Log-
gen 93. Søndag den 31te December 1916
Klok. 12 Middag Cape Espiehel i misv.
N.O.t.N. Mandag den 1ste Januar 1917 Klok.
12 Middag blev «Britannic» stoppet af en
tysk U. Baad med Varselskud. Paa Broen
stod da Kapteinen og 1ste Styrmanden.
Skibet blev øieblikkelig stoppet. Efter ca.
10 Minutters Tid blev Kapteinen opmerk-
som paa, at U. Baaden var kommet i Duel
med et større engelsk Handelsskib. Man
slog da øieblikkelig fuld Fart og lagde
Roret” venstre og forsøgte at undgaa U.
Baaden. Samtidig som Skibet begyndte at
svinge til B. B. ffik man fra U. Baaden et
skarpt Skud, ‘som. passerte mellem «Bri-
tannie>>s Skorsten og Kommandobro. Der
blev da øieblikkelig git fuld Fart agter-
over, samtidig gaves 3 korte Stød i Sig-
nalfløiten. Man kunde paa Broen føle
Lufttrykket af Projektilen. Paa-UBaaden
var heist Signaler, som ikke kunde skjelnes.
Kapteinen beordrede 1ste Styrmanden til
at sætte S. Bords Livbaa-d paa Vandet og
bemandet med tilstrækkeligt Mandskab
og med Skibets Papirer roede Styrmanden
ombord i U. Baaden, hvor han overleve-
rede Chefen Skibspapirerne. Efter Gjen-
nemlæsning af samme fik Styrmanden
Ordre, at Skibet skulde sænkes, fordi den
medførte Last var Contrabande. Styrman-
den underhandlet da med U. Baatens Chef
om at slæbe Livbaatene lidt mod Land,
derpaa blev svaret paa norsk af Chefen,
at han ingen Tid havde at afse. Styrman-
den begav sig da tilbage til Skibet og over-
bragte Kapteinen samme Ordre. Man fik
10 Minutter til at gaa i Livbaatene. Klok.
2 Sjøforklaringer over krigs
1.30 fik Skibet det første Skud, som efter-
fulgtes af ialt 21 skarpe Skud og Klok.
2.15 sank «Britannic» paa 40° 58 N. Br. og
9° 30 Længde Vest.
Man begyndte straks at ro mod Land.
Klok. 8 Form. den 2den Januar blev vi op-
taget af norsk Damper «Morild 1», som
bragte os til Leixoes,,’hvor vi ankom sam-
me Dag Klok. 10 Form. – Skibets Papirer
blev tilbageholdt af UBaadens Chef. Kvit-
tering for samme modtaget. Kapteinen
holder sig selv, Rederi og Ladningseier
ansvarsfri for alle Følger af U. Baatens
Sænkning af DIS «Britannia».
A. T. Madsen,
Fører af S/S «Britannia».»
Utdraget sammenholdtes med Skibsi
journalen og viste sig i alt væsentlig at
stemme overens med samme.
Kapteinen henholdt sig til det i jour-
nalutdraget anførte og forklarte, at han
intet videre hadde at bemerke angaaende
d/s «Britannic»s (sørgelige) beklagelige
skjæbne. – Kapteinen tilføiet. at en vel-
fortjent tak til kaptein Lindtner og mand-
skap paa d/s «Morild 1» var paa sin pl-ads
for den store forekommenhet og særdeles
venlige behandling, som blev utvist ham
og hans besætning, da de overtræt af an-
strengelse og strabads i nattens løp blev
mottat ombord i d/s «Morild 1», hvor de
fik ombytte og tørre klær og anvist køi-
plads for at faa den velfortjente hvile.
Oplæst og vedtat, hvorefter kaptei-
nen avtraadte.
lste vidne, Peder Brummenæs, 28 aar
gammel, hjemmehørende i Haugesund,
1ste styrmand paa d/s «Britannia».
2det vidne, Oscar Olsen, 43 aar gam-
mel, bosat i Haugesund, lste maskinist
paa d/s «Britannia».
3dja vidne, Leonhardt Galschjødt,
hjemmehørende i Tromsø, 21 aar gammel.
Vidnerne blev alvorlig formanet til at
forklare den fulde sandhet samt foreholdt
edens betydning og den borgerlige straf,
som de paadrar sig ved i nogen henseende
at avvike fra sandheten.
Vidnerne avtraadte, undtagen
1ste vidne, styrmand Brummenæs, der
forklarte, at det var ham, som hadde ført
journalen og skrevet det idag fremlagte
journalutdrag. Vidnet forklarte, at han
intet videre hadde at bemerke til den sand-
færdige rapport om «Britannic»s sænk-
ning end som allerede anført i journalen
og journalutdraget. Da Vidnet fik besked
av 11. båatens chef om, at «Britannic»
skulde sænkes, bad han om, at u. baaten
vilde slæpe livbaatene nærmere land,
men fik det svar, at dertil hadde u. baaten
ingen tid, og at barometret stod høit med
utsigt til godt veir. Efterat ha set «Bri-
tannic» synke klok. 214 eftermiddag
efter 21 skarpe skud fra 11. baaten
rodde vi mot land, og var mere end trætte
og utkjørt av overanstrengelse, da vi den
næste dags formiddag mellem klok. 8 å 9
blev optat av d/s «Morild 1» av Kristia-
nia, og efter god forpleining ombord i
Sidstnævnte damper blev vi landsat i
Oporto via Leixoes den paafølgende dag
Ved middagstid. Ved konsulatets assi-
stance blev vi amvist godt logi med god
behandling og fik den eftertrængte hvile.
Oplæst og vedtat, hvorefter vidnet
avtraadte.
Fremstod 2det vidne, maskinist Olsen,
og forklarte, at de forlot Almeria fredag
den 29de december 1916 bestemt til Bar-
row med en ladning jernmalm, og at rei-
sen foregik uten hindringer indtil den 1ste
januar 1917 klok. 12 middag, da de blev
steppet av en tysk u. baat. Vidnet hadde
vakt i maskinen, da han ved angivne tid
hørte skud og der blev fra kommando-
broen manøvrert stop i maskinen. Kort
efter erfarte han, at styrmanden med
S. B. baat var reist til u. baaten med ski-
bets papirer, og hvorfra styrmanden kom
tilbake med besked, at «Britannic» skulde
sænkes, og at de fik. 10 minutter til at
forlate skibet. Klok. 11/4’= eftermiddag for-
lot mandskapet skibet i vore 2 livbaater.
og klok. 11/2 sendte u. baaten det første
skarpe skud mot «Britannic», efterfulgt
av 20 andre skud. Klok. 21/4 sank vort
skib. Vi rodde da mot land; rodde hele
eftermiddagen og natten til næste dags
formiddag klok. 9, da vi blev optat
av dampskibet «Morild 1» av Kristiania.
Trætte og utkjørt, som vi var av overan-
strengelse, fik vi, takket være «Morild»s
kaptein og mandskap, den bedste behand-
ling ombord i d/s «Morild 1», og blev land-
sat derfra den paafølgende dag i Oporto
via Leixoes.
Oplæst og vedtat, hvorefter viduet
avtraadte.
Fremstod 3dje vidue, 2den maskinist
Galschjødt, og forklarte, at alt passerte
vel paa reisen fra Almeria bestemt til
Barrow, indtil mandag middag den 1ste
januar 1917, da viduet, som ved den tid
hadde frivakt, hørte et skud og at maski-
nen blev stoppet. Viduet gik da straks ned
i maskinrummet, hvor lste mesteren hadde
vakt, for at være til tjeneste om nødven-
dig. 3dje maskinisten kom da ogsaa ned i
maskinrummet, og viduet bad 1ste maski-
nisten at gaa op paa dæk for at forvisse
sig om, hvad der var iveien. Kort efter
kom 1ste maskinisten ned og rapporterte,
at det var en tysk u. baat, som hadde
skutt varselsskud. Efter ca. 10 minutters
forløp reiste lste styrmanden ombord i
u.baaten med skibspapirerne, og kom til-
bake med besked, at skibet skulde sænkes.
Da trykket paa kjelen var saa høit, at
sikkerhetsventilerne løftet sig, gik viduet
og lste mesteren ned i maskinrummet for
at pumpe vand paa kjelerne for at faa
trykket til at falde. Efterat dette var ut-
ført, forlot vi maskinrummet med maski-
nen stoppet medtagende maskinjournalen
og maskinkladden.
Da vi kom paa dæk, var vi behjælpelig
at sætte B. B. livbaat paa vandet, og hvori
viduet indtok plads sammen med den
halve besætniug. Euduu mens vi holdt
paa at løsne livbaaten kom 11. baaten sagte
henimot skibet, og vi var endnu ikke kom-
met klar av skibets baug, førend u.baateu
skjøt det første skud. Saavidt viduet
kunde tælle, blev der ialt avskut 21 skud
og 2 bombeeksplosioner hørtes. Klok. 21/1=
ettermiddag sank «Britannica». Vi rodde
da mot land til klok. ca. 8 næste dags mor-
gen, da vi observerte en damper, til hvem
vi gjorde signaler og blev set. Det viste
sig at være damper «Morild 1» av Kristi-
ania. Vi blev – utmattet og overau-
strengt som vi da var efter den lange
roing – optat ombord i dis «Morild 1»,
hvor vi fik god behandling, fik ombytte
av tørre klær og hvile, indtil vi den paa-
følgende dags middag blev landsat i
Oporto, og kom under konsulatets gode
beskyttelse og forpleining.
Oplæst og vedtat.
Journalntdraget oplæstes derefter for
Iste-3dje vidne, hvilke samtlige erklærte,
at de intet hadde at bemerke til sammes
indhold.
Vidnerne, av hvilke ingen hadde paa-
hørt de andres forklaringer, blev derpaa
edfæstet.
Bisidderen hadde ved det passerte og
protokollerte intet at bemerke.
Sjøforklaringen sluttedes.
(tegner) Klaus St. Jervell,
konsul.
(tegner) O. Lindtner,
bisidder.

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

    The maximum upload file size: 200 MB. You can upload: image, audio, video, document, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

    Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.