Da Kosmos og Kosmos I krigsforliste Kosmos blev kapret og senket — Kosmos II fikk tre torpedoer i konvoi

Da krigsutbruddet medførte at de fem tyske hvalfangstekspedisjonene ville bli liggende hjemme, økte
dette chansene for å få solgt produksjonen av hvalolje for sesongen 1939—40 til gode priser.
Kosmos-selskapene besluttet derfor å sende begge sine kokerier til Sydhavs-feltet. I Sydhavssesongen 1939—40 deltok det ialt 28 flytende kokerier og 240 hvalbåter. Produksjonsresultatet var 2.544.000 fat hvalolje.

Kosmos og 9 hvalbåter hadde et produksjonsresultat på 100.600 fat hvalolje og 5.650 fat spermolje. For
Kosmos II som også fanget med 9 hvalbåter, var fangstresultatet 120.150 fat hvalolje og 3175 fat
spermolje. Til sammen utbrakte de to ekspedisjonene 229.575 fat eller ca. 38.400 tonn hvalolje.

Både Kosmos og Kosmos II-ekspedisjonene hadde forlatt fangstfeltet, før Norge kom med i krigen
den 9. april 1940. Ekspedisjonene gikk som vanlig til Walvis Bay i Syd-Afrika, hvor de la opp sine
hvalbåter. De to kokeriene med ekspedisjonenes mannskap satte så kursen hjemover. Dit skulle de
imidlertid aldri nå, men deres dramatiske skjebne blev høyst forskjellig.

«KOSMOS» TIL DAKAR

De to kokeriene Kosmos og Kosmos II forlot stasjonen i Walvis Bay omkring 20. mars og satte kursen
for St. Vincent, hvor de ankom den 2. april. I denne havn bunkret Kosmos brenselolje for hjemturen og
mottok fangstutstyr og forsyninger fra Kosmos II og flytende kokeri Ulysses og overførte ca. 1450 tonn
spermolje til Kosmos II. Like før Kosmos den 5. april skulle lette med kurs for Sandefjord, innløp det be-
skjed fra rederiet om istedet å gå til Dakar. Hit kom kokeriet den 7.
april. Til stor overraskelse for skipets befal og mannskap blev fartøyet straks besatt av franske mari-
nefolk.

Krigen i Norge var ennu ikke et faktum, men de franske myndigheter i Dakar var underret-
tet om hvorledes det sannsynlige aksjonsforløp ville bli fra de alliertes side. Da den norske handels-
marine ennu ikke hadde hatt anledning til å vise om den ville bli alliert eller ikke, tok franskmen-
nene ingen chanse, men oppbrakte skipet. Den 9. april og de følgende hektiske uker ga jo et tydelig svar,
og ved sin forordning av 22. april og 18. mai rekvirerte den norske regjering samtlige norske kokerier,
oljelaster og hvalbåter. De blev underlagt The Norwegian Shipping and Trade Mission (Nortraship).

TIL WALVIS OG CAPE TOWN

Da Norges stilling var klar, blev S/S Kosmos og dets mannskap møtt med all mulig elskverdighet fra
fransk side, og alt blev gjort for å hjelpe skipet i den vanskelige tid som oppsto, før Nortraship kom inn
i ordnede forhold. Efter ca. 10 ukers opphold i Dakar fikk Kosmos fra Nortraship ordre om å seile til Walvis Bay. Her blev alt overflødig mannskap, ca. 230 mann, overført til hvalbåtene. Disse var blitt rekvirert av de allierte mariner, og skulle seile til Halifax for ombygging til krigsbruk: 12 båter blev bemannet og utstyrt. Fra Walvis Bay blev Kosmos (dirigert til Cape Town. Efter en måneds ventetid i denne li
havn fikk kokeriet ordre om, via Walvis Bay, å begi seg til Curacao efter en kurs utstukket av det
engelske admiralitet.

«Kosmos» senkes

Det blev en lang reise. Den 26. september 1940 befant Kosmos seg 2000 n. mil gst for Trinidad, da det
blev beskutt og stoppet av en tysk raider. Kosmos var ubevebnet. Raideren var en ombygget italiensk
fruktbåt på ca. 6000 tonn, som var overtatt av den tyske marine. Den var sterkt bestykket, hadde en be-
setning på ca. 200 til 250 mann og førte ved oppbringelsen jugoslaviske mnasjonalitetsmerker. Den så
meget fredelig ut, helt til den ved en forandring av sitt utseende viste sine kanoner, som var kamuflert
med dekkslast, telegrafkabler o.s.v. Det tyske prisemannskap kom ombord i Kosmos, og efter endel par-
lamentering med raideren ga priseoffiseren ordre til nordmennene om å gå fra borde. Skipet skulle senkes.

Mannskapet gikk i båtene som for anledningen blev ekstra utstyrt med vann, proviant osv. og belaget
seg på en seiltur i passaten til Syd-Amerika. Men det skulle ikke gå slik. Livbåtene blev stoppet, og
mannskapet blev beordret ombord i den tyske raider. Her blev de fratatt alle private eiendeler og
sendt under dekk. Og de var ikke de første. Det viste seg at det allerede var ca. 250 fanger der fra før,
som hadde hatt samme skjebne som mannskapet på Kosmos. Kokeriet blev forlatt av nordmennene ca. kl. 12, men før dette skjedde, så man at tyskerne bragte ombord beholdere og elektriske ledninger, sam-
tidig som dekkslast og ting som kunne flyte, blev kastet ned i maskinrommet.

Ingen av S.s Kosmos” mannskap så eller hørte at skipet blev senket, men kl. 20 fortalte en av de tyske
offiserer at kokeriet var blitt sendt til bunns, og senere beskrev raiderens mannskap svært gjerne hvor-
ledes deres største kup hittil hadde foregått. Tidsinnstilte bomber blev plasert i maskinrummet, og med
sin last på 106.000 fat hvalolje sank Kosmos stille og rolig med akterenden først. Den eneste som om-
kom, var skipets lille apekatt, alle manns venn. I all ståheien ved oppbringelsen hadde en eller annen
sluppet den løs, og siden var det umulig å fange den inn igjen. Den tyske raider krysset i farvannet et
par dager, for å fjerne alle spor av senkningen. Derefter satte den full fart, for hurtigst mulig å kom-
me vekk fra åstedet, før efterforskningen fra alliert side efter Kosmos satte inn.

ALLIERTE SKIP OG FLY

eftersøkte Kosmos i flere dager, men da man ikke fant spor efter hverken fartøy eller mannskap,
blev det meldt savnet. Kosmos” mannskap, ialt 70 mann, med skipets mangeårige kaptein og
bestyrer Hans Andresen, blev ombord i den tyske raider til 15. november 1940. Da blev de overført til et annet tysk skip, som den 13. desember landsatte dem i Bordeaux i Frankrike. ( Les den gripende historien i fra fangeleieren her ) Gjennom forskjellige
interneringsleirer i Frankrike og Tyskland blev mannskapet med det beryktede skip Donau sendt til
Oslo, hvor de ankom den 3. mai 1941.

En av mannskapet ombord på Kosmos forteller hva han og mange andre følte, da de forlot sitt skip «De fleste av mannskapet hadde vert med Kosmos siden dens første tur, og det var mangen en tåre som blev felt, da de gikk fra borde for siste gang. Dét var også et godt skip. Bra arbeidsforhold og bra leveforhold».

KOSMOS II’s KRIGSDELTAGELSE

blev av lengere varighet. Den 9. april befant skipet seg i Santa Cruz, Tenerife (Kanariøyene). Her
skulle endel av hvaloljen overføres til en transportbåt, men den kom aldri frem. Fartøyet var blitt opp-
brakt av et fransk krigsskip og ført til Casablanca. Efter 8 dagers opphold i Santa Cruz blev Kosmos II
eskortert til Casablanca, og efter Nortraships rekvisisjonering av skip og oljelast, dirigertes kokeriet
via Gibraltar til Portland i England. Her blev mannskapet avmønstret og skipet gjennomgikk en
degausingsprosess (avmagnetisering). Via Plymouth seilte Kosmos II så til Curacao og losset sin last
av hvalolje. Efter ca. 45 dagers opphold i denne havn, dro kokeriet i ballast til New York, hvor det an-
kom 25. juli 1940 og blev dokksatt og gikk i opplag.

22 TURER NEW YORK — CURACAO

7. desember 1940 blev Kosmos II satt inn i tankfart mellom New York og Curacao og gikk 22 turer med
fyrolje. I april 1942 gikk skipet til et verft i New York for avmagnetisering, og fikk tillike montert en
6 tommers kanon akter og en 4 tommers forut og 8 stykker luft-vernskyts. Skipet blev så satt inn
i farten New York—Glasgow, og seilte første tur 20. juni 1942 med 24.000 tonn fyrolje og 80 stykk sto-
re armé-transportbiler på dekk. Neste tur førte skipet samme kvantum fyrolje, men dekkslasten bestod
denne gang av forskjellig mekanisk utstyr for planering av flyplasser.

Den tredje Atlanterhavstur blev Kosmos II’s siste. Skipet gikk fra New York i konvoi med 60 andre
fartøyer 18. oktober 1942. Ombord hadde man det samme kvantum fyrolje som før og en dekkslast som
bestod av 9 invasjonsbåter og 12. flymaskiner. Kokeriet medførte denne gang også endel passasjerer.
De fleste av disse var utenlandske sjøfolk som ulovlig hadde oppholdt seg i USA og nu blev deportert.
Dessuten var det 20 norske sjøoffisersaspiranter og 13 norske soldater til å passe på de deporterte sjøfolk. I alt var det 150 personer ombord.

Om aftenen 27. oktober blev konvojen angrepet av undervannsbåter og flere skip blev torpedert. Den
første torpedo traff Kosmos II kl.1,30. Det utbrøt brann, men den blev straks slukket, og de fleste
av passasjerene blev sendt over fra kokeriet til konvoiens redningsskip og reisen fortsatte. 28. oktober kl.
3,00 blev Kosmos II truffet av en ny torpedo på styrbord side, og hele skipssiden blev revet opp. Ko-
keridekket blev fylt med vann og olje, og styreledningen blev ødelagt. Det var stør sjø, og skipet 1å
tungt i vannet. Kl. 5,00 blev det gitt ordre om å gå i båtene, og dette var igang da skipet en halv time senere atter fikk en torpedo, slik at det utbrøt brand, og fartøyet brakk i to og gikk ned på mindre enn 11 minutter.

Dessverre krevde forliset mange menneskeliv, da skipet sank så hurtig. Av mannskapet på Kosmos II gikk 19 mann ned, deriblant dets kaptein, Milliam Kihl. De 20 norske offisersaspirantene mistet 5 mann, og de norske vaktsoldatene 6 mann. Av de deporterte sjømenn druknet 10 stykker. Ialt krevde forliset 40 menneskeliv. De redde-de blev landsatt i England.

Fra Jahre Nytt

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

    The maximum upload file size: 200 MB. You can upload: image, audio, video, document, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

    Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.