Haldor Virik Rederi

HALDOR VIRIK ble født i Sandar 3. juli 1880. Sin utdannelse som forretningsmann fikk han gjennom ansettelse ved forskjellige kontorer, bl.a. hos konsul Johan Bryde og ved Framnæs Mekaniske Verksted. Men i 1907 etablerte han sin egen meglerforretning i Sandefjord. Etter noen år solgte han meglerforretningen og gikk inn for sel- og hvalfangst. Han kjøpte først bottlenosfangeren ESKIMO. Sammen med noen forretningsvenner overtok han i 1909 det tidligere oppløste selskap A/S OCEANA for kr. 215.000,- og startet et nytt selskap A/S OCEANA med en hel flåte av sel- og bottlenosfangere, nemlig S/S HERTHA, S/S FORTUNA, S/S CITO, S/S FRANKLIN, pluss skonnertene ARIES og FREMAD. Fangstfeltet var Nordishavet.I 1910 startet Virik sammen med Ole Wegger m.fl. A/S ODD med det flytende kokeri S/S SOBRAON på 3800 tonn d.w. I 1911 ble aksjekapitalen forhøyet og 3 hvalbåter anskaffet, nemlig OLE WEGGER, ODD II og HVAL. Fangsten ble drevet på Syd Shetland. Selskapet eide dessuten trankokeriet GONVIKEN. I begynnelsen av 1911 startet Virik også A/S NORMANNA for hvalfangst på Øst Afrika og andre felter. Selskapet eide da det flytende kokeri NORMANN på 4300 tonn d.w. og hvalbåtene NORMANN og NORMANN II. Endelig disponerte Virik denne tiden også seilskipet ALEXANDRA, et jernskip på over 2000 tonn d.w. og som gikk i fraktfart.
(Kilde: O.A.Hoffstad i “Norges Handel, Sjøfart og Industri” ved Einar Brun)
I 1926 overtok Virik ledelsen av et rederi, Dampskipsaksjeselskapet KAP som ble startet i Sandefjord i 1916. Dette selskap hadde drevet dette rederiet i disse 10 årene med vekslende resultat, men ble etterhvert så dårlig ledet at aksjonærene var meget misfornøyde og ønsket en ny disponent. Det var da Haldor Virik kom inn i bildet. Han var på dette tidspunkt 46 år og en meget kjent forretningsmann i byen, helt siden 1910. Dessuten var han meget velstående og hadde på denne tiden betydelig ledig kapital etter at han en tid hadde vært litt passiv i forretningslivet pga deltagelse i politikken. (Han satt i Sandar Herredsstyre fra 1920 og var også på Stortinget i årene 1921-24.) Men nå var han innstilt på å gå aktivt inn for shipping igjen. Virik aksepterte tilbudet til KAP og overtok samtidig en stor aksjepost. Ved den avgjørende generalforsamling ble han enstemmig valgt til ny disponent. Senere ble hele det gamle styret og representantskap kastet. Virik ble enestyrer og fikk et representantskap på tre medlemmer; direktør Ole Aanderud Larsen (formann), høyesterettsadvokat P.Irgens Odberg og ordfører O.A.Hoffstad. Kontorene til KAP hadde hittil vært øverst i Storgaten. Nå flyttet Virik kontorene hjem til seg på hans store eiendom Aasly, i en sidebygning her. (Anders Jahres Rederi overtok lokalene i Storgaten og holdt til her helt frem til de flyttet til “Hvalfangstens Hus” i 1959.) Virik overtok personalet til KAP, bl.a.
kontorsjefen, Georg Moe. Men nå ble den unge Einar Brun ansatt som bokholder. Da Virik overtok selskapet, besto tonnasjen av følgende kullfyrte dampskip: KAPLANA på 3000 tonn d.w., samt KAPLANO, KAPOLNA og KAPARIKA, alle på 2400 tonn d.w. Virik solgte nå etterhvert de gamle dampskipene og kontraherte et 12.000 tonns tankskip ved Burmeister & Wain i Kjøbenhavn, et skip med dieselmotorer og moderne hjelpemaskineri. Dette skip ble Sandefjords første motorskip og ble sjøsatt i 1928 og fikk da navnet SANDAR, et navn som kom til å gå igjen i rederiet flere ganger. Gudmor var Viriks niese og adoptivdatter, May Virik. (Virik var ungkar hele livet, men han adopterte sin niese May, datter av Viriks eldre bror Jørgen som hadde giftet seg med en fra Isle of Man og var bosatt der. May kom til Sandefjord som ung tenåring under første verdenskrig.) Samtidig med sjøsettingen og dåpen av SANDAR, ble rederiets navn forandret til VIRIKS REDERI A/S. Det lykkes for Virik å få sluttet skipet til en god rate for 10 år til det verdenskjente Anglo-Saxon Petroleum Co., London, en forretning som skulle bli særdeles bra for rederiet. I 1930 overdro Virik Hvalfangerselskapet FRANGO A/S som han hadde disponert en tid – til A/S THOR DAHL. Etter en avtale mellom Virik og konsul Christensen, fulgte kontorsjef Georg Moe med over til A/S THOR DAHL. Heretter ble da Einar Brun den nye kontorsjefen i Viriks Rederi, og han ble senere også prokurist i rederiet pga Viriks arbeide med politikken og dessuten hans mange reiser til rytterstevner i inn- og utland.

Fra 1935 ble det opprettet et kontorfellesskap mellom Virik og hans venn, skipsreder Gustav B. Bull. De to rederiene skulle ikke ha noe med hverandre å gjøre, men ha felles kontor og kontorpersonale. Gustav B. Bull disponerte Bulls Tankrederi A/S som hadde tankbåten PEIK. Videre disponerte Bull Skipsaksjeselskapet ROSE med dry cargo-skipet ROSE, senere fruktskipet GIUBA. Einar Brun ble nå kontorsjef for begge rederier, og pga Gustav B. Bulls langvarige sykdom, fikk han også prokura i Bulls Tankrederi. Bull døde i 1938. Etter hans død ble Aksjeselskapet Rose overført til Anders Jahre, som også var medinteressent i Bulls Tankrederi. Men Bulls Tankrederi fortsatte med Einar Brun som prokurist og daglig leder, dog med at skipsreder Hans Torgersen fra Tønsberg, en god venn av Bull, på familiens vegne hadde et overoppsyn. Etter Torgersens død under krigen, overtok Bulls svigersønn, Jørgen Jahre sen, (gift med Rose) Bull rederiet. Han var da disponent for Sandar fabrikker, så daglig leder var fremdeles Einar Brun. Først i 1948 da Jørgen Jahre sen. – som var en nevø av Anders Jahre – ble opptatt i firmaet Anders Jahre, opphørte kontorfellesskapet. Da tok Jørgen Jahre Bulls Tankrederi med seg til Anders Jahre.

Tilbake til utviklingen i Viriks Rederi
I 1936 ble tankskipet M/T HERBJØRN på 11.020 tonn, bygget i 1929, innkjøpt. Dette skipet ble omdøpt til M/T SANDEFJORD, også et navn som skulle gå igjen i rederiet. Dette skipet gikk også på en gunstig time-charter til Anglo-Saxon Petroleum Co. I 1938 flyttet Virik kontoret til Dølebakken 1. Han hadde nå solgt “Aasly” til A.C.Olsen familien og hadde bygget opp den store “Granum” gård til seg. Under krigen 1940-45 gikk begge skip, med M/T SANDAR og M/T SANDEFJORD til alliert havn og var med i den store flåten drevet av NORTRASHIP. Begge skip gikk senere tapt under krigen. Det ble en stille tid for rederiet under krigen. Kontorpersonalet ble derfor oppsagt, bortsett fra Einar Brun. Under hele krigen fortsatte rederiene å betale ut “trekk” til sjøfolkenes familier. Det var et spent forhold mellom rederiene og okkupasjonsmakten, bl.a. fordi de fleste skip var gått i alliert tjeneste. Rederiforbundet ble oppløst og presidenten der arrestert. Et nytt “nazi-rederforbund” ble dannet, men her nektet omtrent hele den norske rederstand å være med. En gang under krigen fikk alle rederiene i Sandefjord innkallelse til et møte med sjefen for det tyske sikkerhetspoliti. En representant for hvert rederi skulle møte opp. Einar Brun møtte da for Viriks Rederi og Bulls Tankrederi. (Fra Thor Dahl møtte Hans Winge Sørensen, fra Anders Jahre møtte Anton Sivertsen og fra Rasmussen & Co. møtte Torger Moe.) En 10-mann tropp av tyske soldater med maskinpistoler klare, marsjerte inn. Stemningen var dyster, ingen ante hva innkallelsen gjaldt. Sjefen for det tyske sikkerhetspoliti kom inn. Spørsmålet gjaldt om noen av rederiene hadde lagre på norsk grunn av reservegods til skip, i så tilfelle ville det bli beslaglagt. Samtlige svarte at det hadde de ikke, og dermed var møtet slutt, og rederienes representanter fikk gå, meget lettet!! Etter krigen var det å begynne på “nytt” igjen, med ingen skip. Det var langvarige forhandlinger med
myndighetene om erstatninger for de tapte skip. Som sin første båt etter krigen, kjøpte Viriks Rederi de utbrente restene av M/T KATTEGAT, en tidligere tysk motortanker på ca. 9000 tonn d.w., bygget i Danzig 1928. Den lå i dokk på Framnæs i påsken 1945 og ble truffet under et alliert flyangrep og lå og brant hele natten. Vraket ble overtatt av den norske stat etter krigen og ble solgt på auksjon sommeren 1946. Det var ikke lett å finne verksted som kunne reparere båten i disse etterkrigsårene, men rederiet fant tilsist et lite verksted i Immingham på østkysten av England. Skipet kom i fart høsten 1947 og fikk da navnet SANDAR (nr.2 av dette navn). I 1948, som kontorfellesskapet med Bulls Tankrederi opphørte og Jørgen Jahre ble opptatt i Anders Jahres Rederi og tok med seg Bulls Tankrederi dit, tok Virik opp sin mangeårige kontorsjef og daglig leder av rederiet, Einar Brun, som kompanjong og medreder i rederiet. På Gøtaverken hadde man like etter krigen kontrahert en nybygning som ble sjøsatt i oktober 1949 og fikk navnet SANDEFJORD (nr.2 av dette navn.) Dette var en “lubricating tanker” på ca. 9000 tonn d.w. Gudmor var fru skipsreder Ole Schrøder sen. (i og med at Ole Schrøder sen. var en storaksjonær i Viriks Rederi.) I 1953 ble også kaptein Torger Torgersen opptatt i rederiet som medeier. Dette fordi Torgersen var gift med Viriks adoptivdatter May. Torgersen som hadde vært kaptein i rederiet i mange år, ble ikke aktivt med i rederiets ledelse, men fungerte vesentlig som en inspektør for rederiet.

Rederiet fikk en ny båt i 1955, ROLAND, en åpen shelterdecker på ca.12.000 tonn d.w., bygget ved Nordseewerke i Emden, Tyskland. Gudmor var verkstedets direktørfrue. Denne båten ble sluttet meget fordelaktig til Canadian Transport Co. Ltd., Vancouver. I disse årene utover nå hadde M/T SANDEFJORD en del samseiling med tankskip fra A.O. Andersen, Oslo (ved Ole Schrøder jun.), Erik Bugge i Larvik, Collingwood i London m.fl. I 1964 ble derfor SANDEFJORD omdøpt til ANCO SAILOR.
17. august 1958 døde Virik etter et hjerteanfall i en alder av 78 år. Sandefjords Blad skrev bl.a. da at “hans navn er risset inn i Sandar og Sandefjords historie på en måte som tjener avdøde til stor ære.” Virik var ikke bare en kjent og stor skipsreder gjennom et langt liv, men han hadde også satt spor etter seg i politikken. Han satt i Sandar Herredsstyre fra 1920-47 og var ordfører i Sandar fra 1938-40 og igjen fra 1945-47. Dessuten var han på Stortinget fra Vestfold (for Høyre) i årene 1921-24. Han var finsk konsul i en lang årrekke og frem til sin død. (Han ble derfor gjerne titulert som “konsul Haldor Virik”.) Forøvrig hadde han mange tillitsverv i banker og bedrifter. Ellers var han en kjent hesteoppdretter og drev med hesteoppdrett i stor stil på sin vakre store eiendom, Granum gård. Ved siden var han en god rytter med mange rytterpremier fra inn- og utland. Kilde: My Heritage

1909 Skonnert ARIES
1909 Skonnert ESKIMO

1909 Bark m/hj.mask CITO
1909 Bark m/hj.mask FORTUNA
1909 Bark m/hj.mask FRANKLIN
1909 Skonnert FREMAD
1909 Bark m/hj.mask HERTHA
1910 DS/Flk SOBRAON
1911 DS/Hvb ODD II
1911 DS/Flk NORMANNA
1911 DS/Hvb NORMANN I
1911 Hvb OLE WEGGER
1911 DS/HVB ODD II
1911 DS/Hvb HVAL
1912 Bark ALEXANDRA
1913 Skonnertbark/hvalkokeri MIMOSA
1913 DS/Flk GUVERNØREN
1913 Orion ( som Sobraon )
1915 Jakt. VIK
1921 DS SANDAR I
1924 DS NORMANNA II
1924 DS KAPRINO
1924 DS SANDAR II
1926 DS KAPOLNA
1926 DS KAPARIKA
1926 DS KAPANA
1927 TT/Flk FRANGO
1927 DS CERTO
1928 MT SANDAR III
1937 MT SANDEFJORD I
1946 MT SANDAR IV
1950 MT SANDEFJORD II
1956 MS ROLAND
1958 MS HALDOR VIRIK
1963 MS SANDAR V
1967 MS SANDAR VI
1968 MS SANDEFJORD III
1969 MS SANDAR
1970 MS SANDVAAG
1974 MS SANDEFJORD III

 1. Henrik Mathias Jørgensen (24.09.1861-06.03.1894), døpt 03.11.1861, begr. 13.03.1894, ”Død under Fiskeri.” Han var sønn av ”Skibsfører” Hans Jørgensen (03.03.1816-21.02.1902) og Maren Hansdatter (Østgården østre) Lia (21.09.1823-02.06.1899). De bodde på Sønstegaard, lnr. 111 b. ************************************************************************ Patent ≈ No. 6199 Naar udstedt. 31.10.1879 Befa ≈ renhed 1 Navne. Martin Fredrik Andersson Thinglag (Kjøbstad). Tjømø Rode ≈ No. 113 Opholdssted. Sundene Født naar og hvor. 12.09.1859 Sverige Overført fra Annotations ≈ Rulle No. 1420 Specielle Oplys ≈ ninger Afmønstret eller Paamønstret. Afgaaet Fartstid Datum Skib. Fra. Til. Datum Hvor. Udenrigs Indenrigs 15.04.1879 Eidsvold Tbg Riga 01.12.1879 Tønsberg 24.03.1880 Winteren Tbrg Amerika 01.12.1880 Tbrg 13,5 J№ 1339/89 01.03.1881 Nattergal d.o. Ish 08.08.1881 Tønsberg 30.08.1881 Vesta Horten Østersøen 27.06.1883 Porsgrund 07.08.1883 Glaris Xania Engl 17.10.1883 Tønsberg 18.11.1883 M. Lagabøter Horten Vestindien 05.11.1885 Xania 07.04.1886 Fauna Tbrg Havre 07.01.1887 Anne Ferry Sfjord Engl 02.02.1889 Hertha Sfjord Ishavet 06.08.1889 Sfjord 09.09.1889 Amandus Prgr Middelsbro 07.11.1889 Chrinia 30.11.1889 Dovre Skien England 09.01.1890 — ” -08.03.1890 Aries d.o. Ishavet 07.07.1890 Sfjord 01.08.1890 Enigheden Tbrg Irland 25.03.1892 Franklin Sfjord Ishavet 30.07.1892 Sfjord 18.03.1893 Franklin Sfjord Ishavet 27.07.1893 Sfjord 16.08.1893 Madam — ” — Syd Ish 06.07.1894 — ” -Udskrivningspligtig

  ”””’

 2. Otto Andersen, f. 19.07.1860. Han kom til Tjøme, fra Sverige, våren 1884 og oppgir da til presten at han skulle bosette seg på Gjervåg. ************************************************************************ Patent ≈ No. 5711 b
  Naar udstedt. 22.04.1885 Befa ≈ renhed 1 Navne. Christian Emil Christensen Thinglag (Kjøbstad). Tjømø Rode ≈ No. 98 Opholdssted. Treidene Født naar og hvor. 30.10.1862 Nøterø Overført fra Annotations ≈ Rulle No. 16 Specielle Oplys ≈ ninger J№ 1639/04 Anmeldt 24.03.1904 at ville reise til Udl. Søge Employ Afmønstret eller Paamønstret. Afgaaet Fartstid Datum Skib. Fra. Til. Datum Hvor. Udenrigs Indenrigs 15.05.1885 Hercules Tønsberg America 18.09.1885 London 08.03.1890 Aries Sfjord Ishavet 07.07.1890 Sfjord 23.07.1890 Lindsay Tberg Skotl 06.08.1891 Belfastover 36 03.09.1891 Vesta Chrinia Udlandet 03.02.1892 Brevig 14.10.1892 May Tberg Udl 16.11.1892 Chrinia 25.04.1892 Dacideria C. J. Værn Oslago 16.05.1892 C. J. Værn 16.05.1892 Nornen C. J. Værn Oslago 30.09.1892 C. J. Værn 23.03.1893 Norwaj Chr England 14.10.1893 Chrinia 13.02.1894 Andreas Xania Udl 04.05.1894 Xania 29.05.1894 4 Entre(uleselig) Tbrg England 01.08.1895 Uranus Frstad Liverpool 08.10.1895 Tønsberg 28.02.1896 Hvalfangst Tønsberg Finmarken 28.08.1896 Tønsberg 04.01.1897 Odin Chrinia England 31.07.1897 Chrinia 14.02.1900 D/S St Andrew Tønsberg Bremen 26.09.1900 Deodata Brevig Udlandet 14.11.1900 Chrinia 11.11.1901 Solid Langesund Udlandet 20.02.1901 Langesund Regnbuen London 07.10.1901 Langesund 28.05.1903 D/S Daphne Tønsberg Newcastle 03.04.1911 D/S Horten Tbg Island 15.09.1911 Tbg

  • Navne. Hans Evensen Thinglag (Kjøbstad). Tjømø Rode ≈ No. 100 Opholdssted. Helgerød Født naar og hvor. 02.09.1861 Tjømø
   158
   Overført fra Annotations ≈ Rulle No. 264 Specielle Oplys ≈ ninger J№ 837/77 Mulkt 1 1/5 Spd Ei ubekvem J№ 712/94 Permission 23.02.1894 Afmønstret eller Paamønstret. Afgaaet Fartstid Datum Skib. Fra. Til. Datum Hvor. Udenrigs Indenrigs 10.04.1881 Laura Tbrg Grenoch 21.01.1882 Tberg 22.03.1882 Peder Anænus Dramen Danzig 03.11.1882 Dramen 34 7/ Over 12/ M Som Stmd 08.06.1883 Victor Frstad Frkrig 03.12.1883 Qvebek 21.05.1884 Amerika Tbrg Udl 27.09.1884 Tberg 08.10.1884 Orim Drammen Engl 06.12.1884 d.o. 10.04.1885 Terje Viken Vardø Ishv 05.09.1885 Sfjord 2 Stm 06.04.1886 Iris Tbrg Cork 29.07.1886 Cork 08.03.1887 Aries Sfjord Ishavet 20.07.1887 Sfjord 10.08.1887 Eira Sandefjord Cardiff 21.10.1887 Capstaden 2de Stm Stm 21.01.1889 Heimdal Cardiff Eadelag 23.01.1890 Antwerpen 01.04.1892 Elf Drammen Ish 27.07.1892 Tbrg 2de Stm ***** Andre personopplysninger : Hans Evensen Helgerød, f. 02.09.1861, hjemmedøpt 02.09.1861, bekreftet i kirken 20.10.1861. Han var sønn av ”Lods” Even Hansen (09.11.1818-12.02.1900), døpt 22.11.1818, begr. 20.02.1900, og Barbra Maria Mathiasdatter ( Bjørnevåg) Helgerød (18.08.1823-31.08.1889), døpt 07.09.1823, begr. 06.09.1889. Han ble gift 24.02.1892 (forl.: Even Hansen Helgerød, Lods, og Ole Augustiniussen Treidene, Gaardbruger) med Anette Lovise Augustiniusdatter, f. 11.09.1864, fra Treidene. Hun var datter av Ole Augustiniussen (19.03.183510.02.1908), og Andrea Hansdatter (05.03.1829-17.05.1915), fra Ula, Tjølling. ************************************************************************

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

*

code

The maximum upload file size: 200 MB. You can upload: image, audio, video, document, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.