Konsul Halfdan Wilhelmsen


Konsul Halfdan Wilhelmsen
Klipp fra Norges Handels og Sjøfartstidende 19. nov. 1923:
«Halfdan Wilhelmsen var stor forretningsmand, maalt med internationalt maal. Han hørte til den
snevre kreds av første-rangs shippingmænd i vor tid, en kreds saa liten, at man næsten kan tælle
dens medlemmer paa sine ti fingre. Som ledende chef oparbeidet han sammen med sine fremrag-ende
medarbeidere firmaet Wilh. Wilhelmsen til et av nutidens store skibsrederier. Dette resultat er
saa meget mere imponerende, som rederiets hjemsted er et litet land, hvor arbeidsvilkaarene paa
mange maater er vanskeligere end i de store land. Saa langt kan ikke et norsk rederi naa, uten
at den ledende mand er i besiddelse av de mest fremragende egenskaper som forretningsleder. Fra
sit hjem i Tønsberg medbragte Halfdan Wilhelmsen vis-selig den mest utmerkede tradition. De strengt
nøkterne og sunde prinsipper hvorefter hans fars bedrift var ledet, tør ha været hans første og
varigste forretningsindtryk. Den unge begavede mand fik dernæst en fortrinlig utdannelse hjemme, i
Tyskland, Frankrige og England, først i skoler og senere ved praksis hos ledende firmaer paa skibsfartens
omraade, blandt disse Clark-son & Co. i London. Halfdan Wilhelmsen var saaledes vel forberedt, da han 22
aar gammel traadte ind i sin fars firma. Alle betingelser for at kunne gjøre den store begavelse
fruktbringende var tilstede og fruktene har været overvældende rike. Halfdan Wilhelmsens grundopfatning
var paa en maate pes-simistisk, men han var alt andet end negativ, tvertimot var han i sine handlinger
i høieste grad positiv. Her saa han klarere end de fleste andre en bestemt situations svakhet, undervurderte
sikkerlig meget sjelden vanskelighetene, men han overdrev dem kanske heller ikke. Det er ikke sandsynlig,
at han oftere har støtt paa en stor hindring, som han ikke paa forhaand var for-beredt paa og nøiaktig
kjendte omfanget av.
KONSUL HALFDAN WILHELMSEN
Man fandt hos Halfdan Wilhelmsen denne sjeldne forening av forsiktig overveielse og dristig paagaaenhet,
som av uforstaaende ofte opfattes som dumdristighet. Det som for andre synes ganske halsbrækkende, sker
netop paa grundlag av en riktig vurdering av alle faktorer for og imot i forbindelse med en maalbevisst
og energisk utnyttelse av det, som taler i ens favør. Det er denne blanding, som gir den overlegne mand,
enten han er general eller skibsreder. Det pessimistiske grundsyn hindret ham ikke i sin handle-maate helt
igjennem at være fremskridtets mand. Det har git sig klare uttryk deri, at han var en foregangsmand i
overgangen fra seil- til dampskiber, i hans hurtige tilslutning og store ind-sats paa linjerederiets omraader
her i landet, i hans anskaffelse av motorskiber, kort sagt i hele hans maate at drive forretning paa var han
en mand som forstod at utnytte de store tekniske og andre fremskridt fra det Øieblikk de var uteksperimentert.
Han optok dem i rette Øleblik. Trods sit pessimistiske grundsyn var han paagaaende, ikke blindt og uforstaaende
som man saa ofte ser, men bevisst, fuldt klar over alle vanskeligheter gik han til at overvinde dem derfor
ogsaa med det riktige resultat. En av hans siste store bedrifter paa forretningslivets omraade er kanske, at
han under krigen oprettet en linje mellom Nord-og Syd-Amerika og han utviklet denne linje til meget store
dimensjoner under den skarpeste konkurranse fra amerikansk og britisk hold. I den senere tid er det maaned efter
maaned kommet her op nye præktige skiber av de beste som for tiden kan bygges. Har man gaat rundt i disse nye
Wilhelmsenskiber og set litt nærmere paa dem, kan man ikke ha undgaaet et indtryk av, at hvert enkelt av dem i
virkeligheten er et uttrykk for de grund-principper hvorefter den hele bedrift ledes. Der er intet spart, naar
det gjælder at gjøre disse baater til den mest fulclkomne maskine i den internationale skibsfartskonkurranse.
Da er kun det beste godt nok. Paa den anden side er der ikke kastet pen-ger bort til noget utnyttig. Alt er
nøkternt, velberegnet, til det yderste praktisk og hensiktssvarende. Firmaets specifikationer e: berømte i
skibsbyggerkredser i og utenfor Norge. Mange gan-ger har vi hørt skibsbyggere si: Wilhelmsen k a n specifisere,
det er et enkelt karakteriserende trtek. Det er ogsaa karakteris-tisk at firmaet utdanner sine folk selv. Det bør
være et spørsmaal om Halfdan Wilhelmsen i virkelig-heten ikke er bedre kjendt i Londons, Paris og Newyorks
finans-kredser end i Kristiania. Han nød hele verden over den mest grundfæstede anseelse som forretningsmand
og finansmand.
Halfdan Wilhelmsen hørte til dem som ofret sin tid og sin interesse paa sin forretning. Han lot sig ikke distrahere
ved al-skens utenforliggende hverv. Det laa ham fjernt at vinde be-rømmelse paa tillidshverv av den eller hin art,
det være sig offentlige eller private utenfor hans eget firma. I længre tid var han dog medlem av Nordisk
Skibsrederforenings bestyrelse. Han var ogsaa tillidsmand i et par banker. Han ordnet i sin tid et laaneandragende
eller to for den norske stat, og han var raadgiver for minister Wedel ved fredskonferansen i Versailles. Det holdt
altid haardt at faa ham med til noget utenfor fir-maet, og naar undtaes de par siste ting, var det kun i institutioner
som direkte berørte bedriften han lot sig bevæge til at delta. Trods bedriftens vældige omfang fik man aldrig indtryk av,
at konsul Wilhelmsen var overbebyrdet med arbeide. Man risi-kerte sjelden at træffe ham «optat», og var man først kommet
ind til ham, gav han bestandig indtryk av, at han hadde den for-nødne tid til sin disposition. Hans organisation syntes
saa god, arbeidsfordelingen saa veltruffet og de enkelte der hadde ledel-sen i de forskjellige grener saa godt herre
over sin del av instru-mentet, at samspillet gik let. Firmaets administration er visselig like enkel som den er effektiv.
Der arbeides antagelig ikke over-flødig, og derfor faar man tid til det nyttige og nødvendige. Rent personlig var avdøde
en stilfærdig mand. Han virket til-bakeholden, vi hadde nær sagt beskeden i sin fremtræden, til det yderste høflig og
elskværdig uten det minste spor av at han selv hadde forstaaelse av sin position i forretningslivet, og dog røbet hans
enestaaende begavelse, hans kundskapsfylde og klarsyn sig i alt hvad han sa og gjorde. Kunde man faa ham til at uttale
sig om en vanskelig sak, gjorde man rettest i at lytte godt efter og følge nøie med i hvert ord og hvert tonefald, ti
ingen kunde se tingene klarere og gi et bedre uttrykk for sin opfatning end han kunde. De som har kjendt ham personlig
vil bevare et minde om en usedvanlig intelligens, en egenartet karakter og en ganske sjel-den personlighet. Det er selvsagt
at denne mand gjennem sin virksomhet har gavnet sit land enormt. De uhyre kapitaler hans skiber efter-haanden har tjent i det
aabne verdensmarked har været av den største betydning, ikke bare derved at de til stadighet har underholdt et stort antal mennesker,
og at de har skaffet stat og kommuner indtækter av de største dimensioner, men ogsaa gjennem den private kapitaldannelse de har
bidrat til i dette fattige land. Ved siden derav har det eksempel som firmaet altid har været paa nøktern. forstandig, velberegnet
og frem-skridtsforstaaende ledelse hat stor betydning for det norske skibsrederis utvikling i sin almindelighet set.
Vi beklager
alle at denne enestaaende begavelse er faidt bort i en saa tidlig alder, men i hvert fald det han fik utrettet vil gjennom lang
fremtid allikevel faa den største betydning for den norske rederibedrift i sin almindelighet like fuldt som for det store firma
han har skapt. Konsul Halfdan Wilhelmsen var født i 1864 og teldste søn av skibsreder Wilhelm Wilhelmsen i Tønsberg som hadde
en efter den tids forhold betydelig skibsreder- og skibsmæglerbe-drift. Sin første utdannelse fik Wilhelmsen i
Kristiania Handelsgymnasium, hvor han blev uteksaminert som nr. 1 av sit huld. Senere fortsattes hans utdannelse i Tyskland,
Frankrike og England. 22 år gammel gik han ind som kompagnon i sin fars rederi i Tønsberg, hvor han da straks gjorde sin indflydelse
gjældende for overgang til dampskiber. I 1911 startet han sam-men med hofjægermester Fearnley Den norske Afrika- & Au-strallinje,
som foruten paa Afrika—Australien, ogsaa har baater på Indien, Sirma, Java, Stræderne, Kina og Japan. I 1913 over-tok de samme
firmaer G. M. Brydes Norge-Mexico Gulflinien. I 1916 startet han Wilhelmsens Steamship Line mellem New York og Syd-Amerika.
I 1912 kontraherte han de første norske tank-skiber for føring av olje. Han var ogsaa en av de første norske skibsredere som
begyndte at bygge fartøier med dieselmotor. Ved hans død eiet firmaet en flaate på omkring 100.000 ton dødvekt, fordelt mellem
linjerederier og tramprederier.

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

    The maximum upload file size: 200 MB. You can upload: image, audio, video, document, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

    Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.