ORMESTAD

Ormestad
Ormestad var kirkegods mot slutten av middelalderen, med Oslo bispestol som eier. Noe
senere ble gården overført til St. Olavsklosteret i Tønsberg, og ved reformasjonen overtok
Kongen eiendomsretten. 1 1649 skjøter Kongen den til lensherre Vincent Bild i Tønsberg.
Hans arvinger selger så Ormestad i 1670 til brukeren, og senere var gården i brukernes
eie.
Rundt 1850 var det to gårder på Ormestad, hos Lorens Berg kalt «Bruk1» og «Bruk
2». Eieren på «Bruk 1», Lars Andersen, var 3. generasjon her, av den store Ormestad-
slekten. Denne slekten regner Lars Hansen som sin stamfar; han var gårdbruker på Orme-
stad i tiden 1735-1773. Gården 114/ 1,2 har nå gått i arv i 7 generasjoner.
Eier Sigmund Rød
Dyrket areal 85 dekar
Lars Andersen delte sin eiendom i 1852. Selv satt han med 114/1 til ca. 1870. Hans
familie er omtalt hos Lorens Berg s. 581. Sønnen Anders Christian Larsen, f. 1829 d. 1912,
– som i 1852 hadde fått parten 114/2
overtok ca. 1870 også farens halvdel av gården, og de to partene 114/1 og 1 14/2 ble da
slått sammen igjen til en bruksenhet. Anders Christian var gift m. Karen Peterea Anders-
datter, f. 1831 d. 1904, datter av Anders Sørensen, søndre Sem, se vårt bind 1 s. 213.
Barn: Lene Mathilde, f. 1858, gift m. Anders Christensen Vindal, se under Vindal.
Anders Christian Andersen, f. 1862 d. 1927, skipsfører, kjøpte Tangen gård. Omtales i
Hans Bogens bok om Lars Christensen som «den kjente og avholdte Christian Andersen
Tangen». Hans kone Emilie, f. 1868 d. 1954, var med å stifte Vesterøy Sjømannsmisjon.
Carl Ludvig Andersen, f. 1864 d. 1933, skipsfører, gift m. Anoline Larsen. Han førte i
mange år sin fars seilskip, briggen «Bien». Marie, f. 1867 d. 1956, gift m. hvalfangst-
bestyrer Anders Johannessen, Vindal. Også Marie var med å stifte Vesterøy Sjømanns-
misjon. og var formann de første årene. Petter Anton, se nedenfor. Oscar Larsen. f. 1872
d. 1922, skipsfører og reder; førte seilskuter, senere bl.a. flytende kokeri «Admiralen».
Gift m. Hansine, yngste datter av skipsreder Martin Larsen Rød. Clara, f. 1875 d. 1955,
gift m. Nils Johannessen, Kamfjord se der.
Skjøte fra 1907 hadde ovennevnte Petter Anton Larsen. f. 1869 d. 1942, gift m. Olava
Mathea Stensholdt, f. 1876 d. 1958, se vårt bind 11 s. 294. Petter Anton Larsen var til sjøs
i sine unge år, overtok så gården ved farens død. Deltok i kommunalt arbeid, bl.a. i
forsorgsstyret, ligningsnemnd, og som skjønnsmann. Barn: Asta Marie. se nedenfor.
Anders Kristian Larsen, f. 1900 d. 1946, maskinsjef, gfit m. Aagot Andersen, datter av
Ole Andersen, Buer. Anders Kristian gjorde tjeneste i Den norske marine under krigen,
og som løytnant på minesveiper nordpå etter krigen. Døde som følge av skader han pådro
seg under torpedering våren 1945. Asbjørn, styrmann, hvalskytter, døde i Peru under
krigen, etter ulykke ombord i en hvalbåt; gift m. Bergliot Pettersen, Huvik.
Eier fra 1930 var svigersønnen Harald Rød, f. 1905 d. 1960, sønn av Anders Jensen
Rød, Tjølling, og hustru Hilda Christensen Sandnes. Gift rn. ovennevnte Asta Marie
Larsen. f. 1907. Harald Rød kjøpte også gården Bentsrød, og gården Vestad i Tjølling,
Rød, Tjølling, og hustru Hilda Christensen Sandnes. Gift rn. ovennevnte Asta Marie
Larsen, f. 1907. Harald Rød kjøpte også gården Bentsrød, og gården Vestad i Tjølling,
der han solgte husene; jorda ble drevet under Ormestad. Eier av Vestad i årene 1960-1967
var Asta Rød, etter den tid sønnen Rolf Rød. Harald Rød var en fremtredende represen-
tant for Venstre i Vestfold fylke og på det lokale plan. Medlem av herredsstyret og
formannskapet i flere perioder, med atskillig andre tillitsverv. Aktiv i Bondelaget og i
Hagebrukslaget. Harald Rød var som politiker en verdig arvtaker etter sin bestefar Oluf
Joberg, se vårt bind 1 s. 97 og s. 136.
Asta og Harald Røds barn: Sigmund. se nedenfor. Arne, se under gården Bentsrød.
Rolf. f. 1934, ugift, driver eiendommen Vestad i Tjølling. Ragne-Synnøve, f. 1940, gift
m. Anders Skolby fra Toten, tidligere privatsjåfør i Jotungruppen. Inger, f. 1950, gift m.
faglærer Torbjørn Thorland fra Namdalen. Skjøte fra 1974 har ovennevnte
Sigmund Rød, f. 1930, hvalfanger, senere styrmann på tankskip, gift m. Randi Bjørg
Hasle, f. 1936, datter av kjøpmann Rolf Hasle og hustru Randi Bjørnerud. Barn: Inger
Hilde, f. 1959, Cathrine, f. 1966.
Våningshus fra 1840-årene, ombygd og restaurert.
Eiere Martin og Johan Hansen
Bruket svarer til det som Lorens Berg kaller «Bruk 2». Det er i vår tid blitt noe redusert til
noe under et halvt hundre dekar innmark.
Skipper Per Kristian Olsen, nevnt under Buer østre, drev gården Ormestad. Han var
født i 1822, døde 1905, og var gift m. Amalie Tholvsen, datter av den kjente skutereder
Michael Tholvsen, som er omtalt i Knut Hougens «Sandefjords Historie», bind ll. Ifølge
panteboken gikk Per Kristian Olsen konkurs i 1886, som så mange andre gårdbrukere og
forretningsdrivende i de vanskelige 1880-årene. Gården ble da i 1887 overtatt av sviger-
sønnen skipsfører C arl Martin Hansen, f. 1861 d. 1942, sønn av Hans Jakobsen Hanehol-
men, se der. Gift m. Amalie og Per Kristian Olsens datter Anne Marie, f. 1858 d. 1937.
C. M. Hansen førte gjennom 30 år en rekke skip fra Sandefjord, uten andre uhell enn at
han på en skute mistet roret i Atlanterhavet. Etter at han sluttet å fare til sjøs, hadde han en
lang rekke offentlige og private tillitsverv, flere år i herredsstyret og formannskapet,
ligningsnemnd, menighetsråd, Sandar Sparebanks styre og Sandar Meieris direksjon.
Barn: Mikael, f. 1885, maskinist, omkom 1915 under 2. verdenskrig. Gift m. Alma
Junine, datter til Anders Johannesen Buer, se der. Som enke giftet Alma Junine seg med
Mikaels bror Hans. f. 1887 d. 1965, skipsfører, antok navnet Ormestad. Peder, se
nedenfor. Jørgen, f. 1892, gift m. Nelly Nilsen, Ormestad. Anna Camilla, f. 1895, gift
m. skipsfører Thorvald Messel, Høivåg (Sørlandet). På en reise sammen med sin mann i
1921 ble skipet pårent i Kanalen, og Anna Camilla omkom sammen med minstebamet.
Carl Martin Ormar, f. 1900, gift m. Gudrun Håkonsen, datter til gårdbruker Haakon
Mathisen, Eian. Skjøte fra 1937 hadde ovennevnte
Peder Hansen. f. 1889, gift m. Laura Larsen Horntvedt, f. 1902 i Stokke, d. 1970,
datter av Inger Amalie og Johan Larsen. Horntvedt. Skjee. Peder Hansen drev gården i et
halvt hundre år, var særlig opptatt av husdyrhold, og hadde flere utmerkelser for fine fyr.
Hjemmelen ble i 1972, overført til sønnen Martin og Johan.
Martin Hansen, f. 1940, ingeniør og bedriftsøkonom, prosjektsjef ved Norcontroll,
Honen; gift m. Anne Main Haugland, fra Bærum, f. 1945. Barn: Fred, f. 1969; Thomas.
f. 1971. Johan Hansen, f. 1942, ingeniør, eget firma byggeteknikk; gift m. Laila Lundh,
f. 1945. Barn: RolfPeder. f. 1964; Anne Lene, f. 1968; Stian. f. 1975.
Våningshus fra 1875. Gjennom de siste 40 år er utskilt noe mer enn 20 parter, og
arealet er nokså redusert.

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

    The maximum upload file size: 200 MB. You can upload: image, audio, video, document, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

    Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.