Tafelberg-ekspedisjonen hjemme igjen.

Kokeriet vakte sensasjon ved å komme helt inn på indre havn. Datoen er 22.4.1936
Tafelbergs telegrafister hørte julekringkastingen meget fint.

Flytende kokeri «Tafelberg» tilhørende Irvin & Johnson, Cape Town, kom igår inn på
Sandefjordsfjorden. Kokeriet vakte stor sensasjon ved å gå inn mellom den veldige
tonnasje helt inn på indre havn hvor den etter en flott manøver fortøyet ved
Framnæs Mek, Værksted.

Ekspedisjonens bestyrer, kaptein Simonsen, forteller i en samtale med «Sandefjords Blads» at
«Tafelberg» har hatt en gjennomgående bra sesong. Fangsten begynte 1 desember og sluttet
15. mars som for de norske ekspedisjoners vedkommende.

I begynnelsen kom man opp i et stort blåhvaltrekk, men så forsvant blåhvalen for det meste og
helt til slutten av sesongen fanget man finnhval. Mot slutten av fangsttiden kom man
imidelertid igjen opp i blåhval og denne hvalen var så fin at utkoket kom opp i 90 fat pr. beregnet hval og
den største døgnproduksjonen opp i 1975 fat. Det er ikke «fanget spermhval», Bestyreren oplyser videre at
«Tafelberg» har holdt seg på midtfronten, langt tilsjøs. Fangstforholdene har gjenngående vært dårlige,
med mye tåke og ruskevær, men arbeidet er allikevel gått jevnt undav, På slutten av sesongen fikk man en
storstorm som satte «Tafelberg» ut av fangst i 4 dager. Fangsten antar alt i alt til
125,000 fat eller 1795 hval, det meste at dette hvalantall er finn-og knølhval, iallefall opplyser herr
Simonsen, at det er lite blåhval blandt dem. Til å begynne med fanget man med 10
hvalbåter, men den 6. februar mistet «Kometje» propellen og ble slept opp til Cape Town av Lars Christensens
tankbåt «Thorsheimer», Den 17. februar brakk «Sørbyøen» kanonpulleren og måtte settes til som bøyebåt.
Fra da av hadde «Tafelberg» altså bare 8 hvalbåter og av disse var igjen 2 gamle og lite anvendelige som fangstbåter.

Foruten oljelasten har «Tafelberg» produsert 5 tonn revefor og har også med en hel del videnskapelig materiale.
Fangsten blev avsluttet den 15. mars og dagen etter avg. «Tafelberg» til Cape Town hvor hvalbåtene
ble avlevert og 1. styrmann og vel 100 mann gikk fra borde for å overta sine nye stillinger ved Saldanha Bay landstasjon,
som nå disponeres av Irvin &. Johnson. Som 1. styrmann på «Tafelberg» er tiltrådt tidligere kaptein på «Radioleine», Berg. Den
norske konsulen i Cape Town, Mørk Hansson, følger kokeriet hjem. Konsulen skal feriere i Norge,

Ekspedisjonens engelske sekretær, mr. Binnie, som med den største elskverdighet har gitt vår medarbeider en rekke tall-
opgaver til supplement av kapt. Simonsens opplysninger, forteller at hjemturen med «Tafelberg» var den rene lysttur, Da skipet
kom til kanalen, kom det imidlertid op i en storm og måtte ligge et helt døgn utenfor Rotterdam før man kom inn til losseplassen.
73,400 fat er sendt hjem med transportbåter, resten blev losset i Rotlerdam, 2. telegrafist Clausen på «Tafelberg» kommer med
den oppsiktsvekkende oplysning at man ombord der hørte julekringkastingen meget fint. Dessverre visste man intet om sendingen på
forhånd og kom ‘så ‘sent ‘at man Hare fikk med endel av de personlige hilsener, men disse hørte man til gjengjeld: flott på høit
taler, Herr’ Clausen ‘uttaler at med den hollandske stasjonen som blev brukt og med et så flott
mottagerankegg som «Tafelberg» har, skulde det ikke være noget iveien for et utmerket resultat av en slik julekringkasting, Men
mannskapene vil ha personlige hilsener, ikke gjennem hallomannen. Da foretrekker de de vanlige telegrammer : Av disse eks-
pederte man på «Tafelberg» 600 hjem og 400 til skibet iår. Det var også en hel del radiobrev å sende iår.