Anders Jahre

Februar 1964: Partsforklaringer preget igår saken mellom Jahre og Winge
«Winge intet lovet og intet oppdrag gitt»
«Winge skal ha kommisjon – eller intet»

Agder lagmannsrett fortsatte i går sine forhandlinger i saken mellom firma Anders Jahre og
skipsmeglerfirmaet Winge & Co. Skipsreder Anders Jahre og skipsreder Jørgen Jahre på den ene
side og skipsmegler John Bugge, medinnehaver av Winge & Co. på den annen, avga partsforklaringer
— forklaringer som delvis sto i sterk strid med hverandre.

Saken ventes ikke avsluttet før ved ukens utgang. En rekke vitner skal avhøres før man kan ta fatt på prosedyren.

Read More

Anders Jahre er interessert i fl. fiskefabrikker. men er skuffet
over den alminnelige trålervirksomheten.

Hvordan ser hvalfangstens menn på det initiativ som er tatt på Vestlandet
i og med kontraheringen av det selvfiskende fabrikkskip”

«Tønsbergs Blad» har henvendt seg til skipsreder Anders Jahre. som Synes det er rimelig at det er
vestlendingene som har tatt det første skritt på dette området. Han finner tiltaket prisverdig.

— Vi har også overveiet hvorvidt det kan gjøres noe med noen av våre skip i den retning. forteller skips-
reder Jahre, men tilføyer at det forelebig er blitt med planene. Det er adskillige spørsmål som må løses.
og mange vanskeligheter som må overvinnes.

— Det kunne bli et slags vekselbruk med pelagisk hvalfangst og pelagisk fiske?

— Gjerne det, men vi vil ikke kunne benytte de samme skip i fiske som i hvalfangst. Fisket — krever
mindre fartøyer.

— Er ikke «Kosmos» allerede engasjert i trålfisket”

Skipsrederen bekrefter dette. — Men det dreier seg om alminnelik havtråling av torsk bl.a. ved Island
og Grønland. De to tralere det gjel-der. disponerer av et Kristiansundfirma. og Kosmos er kun økono-
misk interesert. Vi forstår på Anders Jahre at han ikke er helt fornøyet med de resultater som er oppnådd med disse to mo-
derne dieseltrålerne. De har ikke svart tl forventningene. Det kan se ut til — fremholder rederen – at
færøyingene kan disse tingene langt bedre enn nordmennene. Færøyiske trålere har klart opp til dobbelt så gode fang-
ster som de norske konkurrenter på de samme fiskefelter.

De trålere skipsreder Anders Jahre sikter til. ble kontrahert av Aksjeselskapet Kosmos i Tyskland for levering
ved årsskiftet 1951/52. Ved overtagelsen ble de solgt til firmaet i Kristiansund. Byggesummen for begge fartøyer var 5.6 mill. kroner.   SE MER HER
Kilde: TB 1954

Jeg har ved tidligere anledninger gitt uttrykk for en behersket optimisme om hvalfangstens
fremtid. Idag tror jeg bestemt at norsk ennu har fremtiden for seg, men det gjelder alltid å være «up to date» både hva fangstmateriell og personell angår, og min forutsetning for dette er at våre myndigheter ikke griper forstyrrende inn i ens disposisjoner. Det er nemlig selskapenes ledelse som i første rekke bærer ansvaret for at en bedrift skal gå godt og som føler ansvaret mere enn noen annen hvis det går den motsatte vei.   LES MER HER

               Anders Jahre

Tekst: Peer Møller Sandefjords Avis. Februar 1970.
Da Anders Jahre ble utnevnt til århundrets sandefjording, var det for de aller fleste sandefjordinger et naturlig valg. Historien om hans vel 90 år lange liv inneholder en nesten uendelig rekke kapitler som har involvert tusener av mennesker. De aller fleste av dem har stått på lønningslista i en virksomhet der Jahre har trukket i trådene.
Svært mange er også blitt belønnet av donatoren Anders Jahre, ikke minst gjennom hans humanitære stiftelse. Til sammen utgjør de et stort antall mennesker som har hatt en relasjon til skipsrederen og forretningsmannen som er beæret med en *statue ved inngangen til byens rådhus.    LES MER HER