Torskefiske

Anders Jahre er interessert i fl. fiskefabrikker. men er skuffet
over den alminnelige trålervirksomheten.

Hvordan ser hvalfangstens menn på det initiativ som er tatt på Vestlandet
i og med kontraheringen av det selvfiskende fabrikkskip”

«Tønsbergs Blad» har henvendt seg til skipsreder Anders Jahre. som Synes det er rimelig at det er
vestlendingene som har tatt det første skritt på dette området. Han finner tiltaket prisverdig.

— Vi har også overveiet hvorvidt det kan gjøres noe med noen av våre skip i den retning. forteller skips-
reder Jahre, men tilføyer at det forelebig er blitt med planene. Det er adskillige spørsmål som må løses.
og mange vanskeligheter som må overvinnes.

— Det kunne bli et slags vekselbruk med pelagisk hvalfangst og pelagisk fiske?

— Gjerne det, men vi vil ikke kunne benytte de samme skip i fiske som i hvalfangst. Fisket — krever
mindre fartøyer.

— Er ikke «Kosmos» allerede engasjert i trålfisket”

Skipsrederen bekrefter dette. — Men det dreier seg om alminnelik havtråling av torsk bl.a. ved Island
og Grønland. De to tralere det gjel-der. disponerer av et Kristiansundfirma. og Kosmos er kun økono-
misk interesert. Vi forstår på Anders Jahre at han ikke er helt fornøyet med de resultater som er oppnådd med disse to mo-
derne dieseltrålerne. De har ikke svart tl forventningene. Det kan se ut til — fremholder rederen – at
færøyingene kan disse tingene langt bedre enn nordmennene. Færøyiske trålere har klart opp til dobbelt så gode fang-
ster som de norske konkurrenter på de samme fiskefelter.

De trålere skipsreder Anders Jahre sikter til. ble kontrahert av Aksjeselskapet Kosmos i Tyskland for levering
ved årsskiftet 1951/52. Ved overtagelsen ble de solgt til firmaet i Kristiansund. Byggesummen for begge fartøyer var 5.6 mill. kroner.   SE MER HER
Kilde: TB 1954