Tapet av Fregatten Najaden 6. juli 1812 ( Slaget ved Lyngør )

Transkribert 27.11.99 av Odd H. Arnesen fra Jacob Aall, Erindringer, Bilag 62.

Capitain Holms Rapport

Det blev min tunge Pligt allerunderdanigst at tilmelde D.M., at Fregatten Najaden er ikke mere. Omstændighederne ved dens ulykkelige Tilintetgjørelse ere følgende: Den 6. Juli laae vi med Najaden, Briggerne Laaland, Samsø og Kiel ved Havnen under Sandøen, 2 Mile østen for Arendal, hvor vi vare ankrede den foregaaende Aften, uden at have seet noget Fiendtligt den Dag, og jeg var desaarsag ligeledes overbeviist om, at Fienden ikke kunde vide, hvor vi vare. Om Eftermiddagen, Vinden vestlig M.S. Kuling, observeredes et Linieskib og 3 Brigger, som kom sønden fra, og stod ind under Landet, krydsende med smaa Seil vester efter. – I hvor sikker paa Angreb jeg end ansaae os paa denne Ankerplads paa Grund af en henimod 3/4 Miil lang og meget vanskelig Indseiling, at her er stationeret Kanonfartøier, at man ligger aldeles useet fra Søen af, og endeligen at Borøens Batteri tillige bidrager til at beskytte Indløbet, erkyndigede jeg mig dog hos Lodserne, om de kunde opgive mig en anden Ankerplads, hvor det ikke var muligt for Orlogskibet at indseile; de anbefalede mig eenstemmigen Lyngøer, da Indløbet dertil var meget snævert, men tilføiede tillige, at Vinden var vel sydlig, at der var megen Fare for, at Fregatten ved Indseilingen maatte komme paa Grund. Da Fienden imidlertid holdt ind i Skjærene mod vor Ankerplads, ansaa jeg det, i Betragtning af hiin Overmagt, ei forsvarligt at oppebie hans Angreb, naar der var Mulighed i at komme til en anden, hvor vi vare sikkre. Jeg gav da Ordre til at kappe og seile til Lyngøer. Under nedseilingen hertil vedligeholdt Najaden og Laaland en stadig Ild med deres agterste Kanoner mod Orlogskibet og en Brig, som ledede det, hvilken de besvarede. Kl. 8 1/2 ankrede i Lyngøer, førte et Spring Styrbord ud, gav Lieuntenant Zahrtmann Ordre til at overtage Commandoen af 2 Kanonjoller, som laae her. Kl. 9 seilede Orlogskibet med rummere Vind ind i Havnen, bjergede Seil og løb sig paa Grund med Forskibet, hvorved hans Stilling blev tværs over Havnen. Kort efter ankrede Briggen, og begge laae nu omtrent et Musketskud fra os, da en levende Ild fra begge Sider begyndte; men formedelst Havnens Sneverhed var det umuligt, al Anstrængelse uagtet, at faae Fregattens hele Batteri til at bære paa Fienden, hvilken vi havde paa Styrbords Boug; thi Laaland laa paa Najadens Styrbords Laaring, og med Hælen imod Grund, hvilket forhindrede od fra at faae Agterskibet høiere op, og en Coffardibrig, som laa for Najadens Bagbords-Boug, forhindrede oss fra at sakke ned med Forskibet. Laaland kunde blot bruge sine Bougkanoner, og Kiel som laa skjøns Styrbord ud for Fregatten, blot sin Bagbords Bougkanon, naar den ikke vilde lægge sig i Veien for Najaden og Laaland; Samsø laa paa Bagbord Side af Najaden, og kunde altsaa ikke gjøre et Skud. I denne ufordeelagtige Stilling fortsattes Fægtningen til Kl. 10 1/2, da en stor Deel af Najadens Mandskab var dræbt og saaret, og blev i et Lag alle 3 Master og Bougspydet nedskudte, hvorved øverste Dæk faldt ned og demonterede hele Batteriet. Ved Reisningens Fald kantrede Fregatten, synkende til over Batteriet med Bagbords Side, og paa samme Tid begyndte Ilden, der udbrød paa flere Steder, at tage overhaand, efterat den adskillige Gange tilforn var blevet slukket. Gav Briggerne Ordre at gaae Seil og retirere, hvilket af Samsø blev udført; men da Laaland laa paa Grund og Kiel laa til Luvart af den, kunde det ikke iverksettes af dem. Da Najaden nu plutseligen var forvandlet til et brændende og halvsunket Vrag, befalede jeg Mandskabet at bjerge sig, men da en deel af Reisningen laa paa begge Sider af Skibet, var det meget vanskeligt at komme saa nær med Fartøier, at man kunde bjerge andre end de, der ved Svømning havde hjulpet sig noget fra Siden. Efterat jeg var kommen i Land imellem 11 og 12, fandt jeg Laaland forladt og stukket i Brand, og at Kiel havde ophørt at skyde, og da Premierlieuntenant Lütken beskjæftigede sig paa den menneskekjærligste Maade med at bjerge Mandskabet fra Najadens Vrag, som kunde ventes hvert Øieblik at ville springe i Luften, fandt jeg Intet for mig mere her at udrette, hvorfor jeg roede fra Lyngøer for at samle Kanonfartøier, samt underette mig om, hvorvidt Samsø var bragt i Sikkerhed. Jeg vidste at Chefen for samme, Capitainlieutn. Grotschilling, var saaret. Capitainlieutn. Krieger roede øster for at samle Kanonbaade fra den Kant, og da jeg fandt Samsø i en snever Vig østen for Lyngøer, under den Næstcommanrerende, Capitainlieutn. Christies, Commando, i fuldkommen Forsvarsstand, roede jeg vester efter, for fra denne Side at hente Kanonfartøier. Da jeg kom tilbage til Lyngøer, forefandt jeg Lieuntenant Mechlenborg ankommen der fra Østerriisøer med 3 Kanonjoller; i Mørket har han, uden at jeg har mærket det, passeret mig. Da der fra Orlogskibet Stortop vajede et hvidt Flag, sendte jeg Lieutn. Zahrtmann som Parlamentair ombord i det, for at blive underrettet om Hensigten med samme; beordrede Lieutenanterne Kraft og Hesselberg hver at tage Commandoen over hver af de Joller, der ikke vare commanderede af en fast Officier, og sendte Lieutn. Sandholdt vester efter, for at hente Kanonfartøier. Lieutn. Zahrtmann kom snart tilbage og bragte mig Svar fra Chefen af Orlogskibet Dictator, at han, ifald Kanonfartøierne ei bleve brugte mod ham, vilde sende alle Fanger, han havde i sin Magt, i Land. Da han intet videre Forslag havde at gjøre, roede jeg strax ud med de 5 Joller, Klokken da imellem 3 og 4, og beskjød Orlogskibet og Briggen forind. Begge gjorde nu al Hast for at komme under Seil, og da Vinden atter føiede dem, lykkedes det dem ogsaa. Vi vedbleve, efter at de vare komne under Seil, at forfølge dem; en heel Hagel af Skraa faldt mellem Kanonjollerne, hvorved 1 Mand dræbtes. Da vi observerede, at Laland og Kiel ei komm under Seil, opgave vi Jagten og roede ind imod dem, for at entre dem; paa Veien sank Lieutn. Mechlenborgs Kanonjolle, men Mandskabet bjergedes. Ved at komme ind til Lyngøer, saae jeg det danske Flag vaje paa begge Briggerne, og Capitainlieutn. Rasch ombord i Kiel tilligemed sit Mandskab. Han berettede mig, at da Kanonjollerne begyndte at attaquere, forlod det fiendtlige Mandskab begge vore Brigger med saadan Iil, at han fik Leilighed til at gjøre 2 Fanger; han havde strax ladet Laaland besætte, hvor ombord Fienden havde faaet Ilden dæmpet. Briggerne havde lidt endeel paa Rundholter og Takkelage, men ei betydeligt paa Skroget. To Kanonjoller assisterede nu Briggerne med at klare dem af Najadens brændende Vrag, medens Lieuntenant Mechlenborg med de 2 andre optoge den sjunkne Kanonjolle, hvilket snart lykkedes. Kl. 6 ankom Capt.-Lieut. Dietrichson med Arendals Flotille; en Affaire, han havde været i med 2de Brigger, havde uheldigviis opholdt ham, da dersom denne Flotille havde været her, det sikkert var bleven Orlogskibet og Brigen umuligt at komme ud fra Lyngøer. – Orlogskibet Dictator er paa 80 Kanoner og Briggen Calypso, som var inde i Havnen, paa 20; begge havde lidt meget, hvilket især var kjendeligt paa Skroget, og efter Udsigende af det Mandskab, som havde besat vore Brigger, skal de have en stor Deel Døde og Saarede. Jeg er ligeledes overbeviist om, at de ved vores Attaque med Kanonjollerne havde lidt endeel, da man saa dem kaste Døde overbord fra Orlogskibets Porte, og Briggens store Mersseilblev skudt ned; efter at de vare komne udenfor Skjærene, kastede de en Tid over hver Boug og reparerede Grundskud, hvorefter de holdt af S.O. hen. – Med den smerteligste Følelse maa jeg tilføie, at vort Tab af Døde og Saarede er meget betydeligt, for en stor Deel Følge af Reisningens fald, Dækkenes Knuusning og Fregattens Synkning, Alt i et Øieblik; nøiagtig kan jeg endnu ei opgive Antallet, men hidtil tælle vi kun imellem 170 til 190 Bjergede, hvoraf 85 ere saarede. Haardt er det, at jeg paa Listen af de Døde har at anføre Premierlieutn. Ridder Grotschilling og Secondlieutn. Ridder og Dannebrogsm. Buhl, Begge ligesaa ædle Mennesker som kjække Officierer; endvidere Skibets 3 Chirurger, Bjørnholm, Jacobsen og Sorgenfi, som døde under Udøvelsen af deres Kald, da de sank tilligemed den interimistiske Proviantforvalter Nørregaard; ombord i Briggen Kiel faldt Maanedslieutn. Rolfsen. Ligeledes, at jeg maa anføre blabdt de Saarede Chefen for Briggen Samsø, Capitainlieutn. Ridder og Dannebrogsm. Grotschilling, haardt saaret i høire Arm, og Secondlieutn. Dichmann ombord i Briggen Kiel, som har mistet den venstre Arm. Laaland har havt 1 Død, 2 Saarede; Samsø 2 Døde, 5 Saarede; Kiel 3 Døde, 7 Saarede, Officiererne iberegnede. I hvor ulykkelig jeg end føler mig ved Tabet af D.M.s Fregatt Najaden, vilde det dog være høist ubilligt af mig, i Fald jeg ikke anførte, at i Følge min Overbeviisning er af Brigcheferne, samtlige Officierer, og alt Mandskab ombord i Divisionen, som jeg havde den Ære at commandere, usviist den største Iver for D.M. Tjeneste, og det standhaftigste Mod for at forsvare Flagets Ære.
Lyngøer, 2 1/2 Miil østen for Arendal d. 9 Juli 1812.
Allerunderd.
H. P. Holm.

Kilde: Wikipedia

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

    The maximum upload file size: 200 MB. You can upload: image, audio, video, document, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

    Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.