Thor Dahl

THOR DAHL 1862 – 1920
Sandefjord Torg 1880

Nitti år skips- og husholdnings­handel 1887-1977

For 90 år siden – den 1. okto­ber 1887 – finnet grosserer Thor Dahl sin «Skibs- & Hushold­ningshandel» i Sandefjord, nærmere bestemt i Walby-garden ved Torvet.

Thor Dahl grunnla dermed det firma som senere skulle bære hans navn og bli viden kjent – ikke bare gjennom «Skibs- & Husholdningshandel», men kan­skje merke gjennom firmaets do­minerende engasjement i hval­fangst og rederivirksomhet.

Men det var i handelsvirksom­het det begynte og det er grunn til a stanse opp litt her.

Thor Dahl averterte i «Sande­fjords Tidende» ved åpningen at han førte gode varer og billige priser. Den første påstand gjel­der fremdeles, men på grunn av den alminnelige prisutvikling kan man ikke i dag si at prisene er «billige».

Alle i Sandefjord kjente den gang godt både Walby-gården og Thor Dahl. Walby-gården – den kaltes den gang også Hage­mannsgården – lå på Torvet omtrent der hvor drosjeholde­plassen i dag ligger. Kom man i 1887 kjørende nedover Storga­ten og man så fortsatte i noen­lunde rett linje, dvs. med en litt østligere kurs over Torvet, ville man havne utenfor inngangsdøren til Thor Dahls nyåpnede «Skibs- & Husholdningshandel». Og Thor Dahl, det visste alle i Sandefjord, var sønn til avdøde skolelærer Thor Helgesen Dahl. Det at han startet egen forret­ning bare 26 år gammel var det heller ikke noen som forundret seg over i de dager, da man ble skipper i 19-22 års alderen, og byens kvinner kledte seg som si­ne egne bestemødre så snart de hadde fått et barn eller hadde fylt 30 år, og byens menn begyn­te å klage over alderdommens plager i 45-46 års alderen.

I 1880-årene hadde man dess­uten ikke våre krav til lang teore­tisk utdannelse. Til gjengjeld gav man de unge guttene adgang til tidlig å høste erfaringer i sine fremtidige yrker ved aktiv delta­gelse i det praktiske liv.

Allerede 1½ år efter åpningen flyttet Thor Dahl sin forretning til egen gård i Langgaten, det skjedde 20. oktober 1890. Det har neppe vært noen sorg for Thor Dahl å flytte fra Walby­gården. For det første krydde det av rotter der, dessuten var selve huset fuktig og muggent. Det ble da også revet en gang mellom 1890 og 1893.

I Langgaten fikk Thor Dahl et av de største og fineste butikklo­kaler i byen. Vis a vis hadde han

sin gamle venn Per Halvorsen som hadde etablert en kolonial­varehandel der hvor nu Østlan­dets Bygningsartikkelkompani i Kongensgate 26 holder til.

Under den store bybrannen i mars 1900 brant også Thor Dahls våningshus og forretnings­gård, men bua og varebeholdnin­gen ble reddet. Thor Dahl averte­rer 3. april: «Min butikkforretning fortsetter i min pakkbod i Lang­gaden og anbefales som godt assortert». Det fortelles at det under brannen satt en ung og sprek sjømann overskrevs over taket på boden til Thor Dahl og pøste vann over den. Først da­gen etter fikk han høre at det og­så hadde vært dynamitt i lager­boden!

Thor Dahl kunne selvfølgelig ikke fortsette å drive sin forret­ning fra trebuene på hjørnet av Kongensgate og Dronningensgate. Den 17. november 1900 opp­lyser han at forretningen er til­flyttet Thoralf Klavenes’ nye gård. Det var i «Vestfoldgården» (Dronningensgate 9) at Dahl nu leiet både forretningslokale og privatleilighet.

Her ble han i 2 år inntil han i 1902 kjøpte Storgaten 23 av kjøpmann C. A. Sandbergs arv­ing. Det er den nuværende Sper­regården ved Hvidts Plass. Her hadde han sin forretningsgard inntil han i 1911 flyttet ned til brygga, til Badehusgaten 3 – nu Thor Dahls gate 1 -3.

«Dahl på brygga» har siden vært et begrep, forretningen og virksomheten har vokst og utvik­let seg gjennom årene til dagens supermarked, men altså fremde­les «Dahl på brygga».

Den 31. desember 1912 skriver Thor Dahl til «Magistraten i San­defjord» for å meddele at: «Her­ved anmeldes, at den av mig i 25 Aar drevne Skibs- og Kolonial ­og Vinforretning fra 1ste Januar 1913 er ophørt. /Erbødigst Thor Dahl».

Dahl måsket nu å gi sitt tidligere personlige firma aksjeselskapets form og fra 1. januar 1913 er skibs- og husholdningshande­len innregistrert som A/S Thor Dahl.

Thor Dahls butikk på bryggen ble utvidet første gang i 1926 med tilbygget «Hvalfangstens Hus», deretter 1937/38 da byg­ningen i store trekk fikk sin nuværende form og fasade mot Thor Dahls gate.

I etterkrigsårene måtte firmaet først og fremst satse på gjen­oppbygging av sin rederivirk­somhet, hvalfangstflåten og koffardiflåten vokste hurtig, og det var først i 1961 at varehandelen ble utvidet ved at man gikk over til selvbetjeningsbutikk den 2. mai. Fra en salgsflate på 200 m2 ble butikken nu 333 m2. Men den stoppet ikke med det: utvidelser skjedde 1967, 1969 og 1971, slik at «supermarkedet» i dag har 970 m2 salgsflate å tumle seg på. Allikevel kan det bli trangt i høy­sesongene.

Supermarkedet fikk sin filial på Mosserød i 1965. I det store nye boligområdet – like ved den nye Ringvei rundt Sandefjord – åpnet man den 4. oktober 1965 en liten kiosk med 50 m2 salgsflate. Det annet trinn i utviklingen her, var et permanent bygg med 280 m2 som sto ferdig 1967. Dette ble igjen utvidet 1971 til 420 m2. Fjerde trinn – og foreløbig siste utvidelse av Mosserød-filialen – pågår nu og skal stå ferdig først i november 1977. Det vil gi A/S Thor Dahl på Mosserød en brut­to salgsflate på 910 m2.

Når man ser på vareutvalget i Thor Dahls forretning anno 1887 forbauses man over at en nystar­tet forretning i en liten provinsby kan avertere: «Kaffe i flere gode kvaliteter. Kaffe brent. Raffinade, hel og klippet. Farin, hollandsk og skotsk. Ris, flere sorter. Victoria-erter. Små erter. Russis­ke erter. Smør, flere sorter. Kjeks, flere sorter. Samt forøvrig de mest brukelig husholdnings­artikler. Alt i nye, friske varer.» Vi tar ennu et eksempel fra Thor Dahls annonser i 1895: «Her sel­ges billig. Smør, Prima setersmør, prima finsk smør, prima amerikansk smør, prima meierismør, prima taffel eksport. Ost. Apetittost, Cheddarost, Edamer­ost, Roquefort, Sveitserost. Apri­koser, ferskner, ananas, syltede ingefær, jordbær- og ripsmarme­lade, multer etc., etc.»

Det er den samme innstilling som firmaet har i dag: Et bredt varespekter med valgmuligheter og kvalitet.

Det vil føre for langt å ramse opp vareutvalget i dagens super­marked. Vareutvalget er også ut­videt fra ren husholdningshandel til dagligvarer, et begrep som i dag også omfatter personlige forbruksartikler og fritidsartikler.

Ved dyktighet og arbeidssomhet er dagens «A/S Thor Dahl Skipshandel og Supermarked» vokst frem fra en sped begynnel­se i Walby-gården.

 

(Kilde: Thor-glimt nr.40-Oktober 1977)

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

    The maximum upload file size: 200 MB. You can upload: image, audio, video, document, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

    Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.