Utrustning. Fangstbåter.

Skrevet av Sigurd Risting

Sommeren 1907 utstyrtes en række kokerier ved Framnæs
mekaniske værksted i Sandefjord. Dette verksted var den gang
praktisk tait det eneste som befattet sig med at indrede og levere
utrustning til de flytende kokerier.

I det hele var Sandefjord i denne sterke utviklingens tid
den by som førte an. Tidligere var det Tønsberg. Det var Svend
Foyns by, byen med de gamle traditioner fra ishavsfangst baade
efter sæl og hval. I den gamle fangstperiode var det altid
Tønsberg som var hjemstedet for de fleste fangstselskaper.
Sandefjord kom dog snart godt efter, og nu tok byen den førerstilling
som den siden ubestridt har beholdt. Her gik man foran ved
overgangen fra faste til flytende fabrikker for hvalens
tilgodegjørelse, og her gik man i spidsen, naar det gjaldt at opta og
pi øve nye fangstfelter. Det var derfor bare naturlig at Framnæs
blev det selvski evne centrum ved ekspeditionenes utrustning,
saameget mer som verkstedets leder, hr. Wegger, var en av de mest
aktive ved startningen av hvalfangstselskaper.

Utrustningen var for første gang i 1907 av et saadant
omfang, at den ikke alene optok den største del av det store verksteds
arbeidsydélse, men den satte endog sit præg paa hele byens liv
og forretningsvirksomhet. Først og fremst fikk selvsagt havnen
præg av den nye bedrift, som nu var i saa rask fremvekst.

Der utrustedes en ny «Fridtjof Nansen» for «Sandefjords
hvalfanger selskap». For et amerikansk selskap paa New
Foundland utrustedes kokeriet «Sobran»; for det før nævnte chilenske
selskap utrustedes «Gobemador Bories»; for et selskap i
Sandefjord utrustedes «Nor». «Admiralen» mottok større utbedringer,
og en række mindre kokerier foietok smaareparationer her, mens
verkstedet samtidig bygget 6 nye hvalbaater.

Høsten 1907 avgik saa fire fangstekspeditioner til Sydhavet,
idet nu «Tønsberg hvalfangeri», disponent Oscar Hytten, var
kommet til. Dette selskap hadde erhvervet fangsttilladelse paa
Syd-Georgia. Bak dette selskap stod en række av byens og
omegnens mest energiske og dygtige mænd baade paa utrustningens

 

 

 

 

 

og paa den praktiske hvalfangsts omraade. Det er derfor ikke
underlig at dette selskap vokste sig frem til en fast og
betydningsfuld stilling som et av landets ledende fangstselskaper.

Det bestyrtes av hr. Sören Berntsen og begyndte sin fangst
med to smaa hvalbaater og det flytende kokeri «Bucentaur».
De to bekjendte skyttere, brødrene Bernt og Søren Sørensen,
og en række av deres sønner har senere ut gjennem aarene været
selskapets drivende kræfter ute paa fangstfeltet.

Fangstsæsongen gav saavel paa Syd-Georgia som paa
Syd-Shetland rikt utbytte, og for første gang naadde sydfeltenes
samlede fangstutbytte op paa høide med nordfeltenes. De norske
selskaper paa sydfeltene drev med tilsammen 7 fangstbaater og
hadde en totalfangst av 866 hval, hvorav blev utkokt 21 650 fat
olje. Samtidig hadde forskjellige utenlandske selskaper paa de
samme felter 7 fangstbaater og en samlet oljeproduktion av
34 600 fat. Hovedfangsten faldt paa det argentinske selskap
paa Syd-Georgia, som hadde den hittil uhørte fangst av 27 000
fat olje.

Det har netop her i det øieblik, da fangstutbyttet paa de
sydlige fangstfelter for første gang naar op i høide med de gamle
noidfelters fangst, sin særlige interesse at sammenligne det
materiel som begge steder anvendtes. Først derved faar man nemlig
disse sydlige fangstfelters rigdom paa hval stillet i den rette
belysning.

Paa nordfeltene var der denne sæsong sysselsat 70
fangst-baater, mens der i Sydhavet var employert 14. Hertil kommer
at hvis den indfangede hval var blit likesaa godt utnyttet i syd
som i nord, vilde fatantailet paa sydfeltene kunne multipliceres
med 2, hvad der atter er det samme som at 7 fangstbaater
sysselsatte i sydhavsfangst har skaffet like meget raastof tilveie
som 70 baater i nordhavsfangst. Det maa dog indrømmes at
fangstbaatene i Sydhavet allerede da gjennemgaaende hadde en
noget større effektivitet end de i Nordhavet anvendte baater.

Paa Syd-Geoigia hadde dette aar et selskap med 3
fangstbaater omtrent nøiagtig samme fangst som hele Islandsflaaten
med sine 29 fangstbaater; — og Spitsbergenflaatens 11
fangstbaater kunde ikke skaffe halvparten av den fangst som
tilveie-bragtes av en eneste hvalbaat i det argentinske selskap paa
Syd-Georgia.

Paa Syd-Shetland hadde fangstflaaten dette aar tilhold i
Deception, hvis havn er et gammelt krater. De vulkanske kræfter
ei fiemdeles i arbeide, idet der f. eks. ved lavvand stiger damp
op paa flere steder av bugten. Havnen i Admiralty Bay blev
ogsaa delvis benyttet. Fangsten begyndte dette aar meget tidlig,
idet «Ørnen»s kokeridamper allerede den 23de november kom
til feltet og straks fandt gunstige fangstforhold.

New-Foundlandsselskapets skibe kom først til Syd-Shetland
den 19de januar. Da hadde man været inde under Syd-Orkney,
hvor der ogsaa antoges at være et bra fangstfelt. Det lykkedes
d.og ikke at finde nogen brukelig havn der. Ekspeditionen gik
saa til Belgica Strædet, som her altsaa for første gang søktes
av en hvalfangstekspedition. Her var hval nok, men man fandt
ikke forholdene gunstige nok forøvrig. Man var dog allerede
dengang paa det rene med at Belgicastrædet fremtidig vilde gaa
ind i Syd-Shetlandsfeltetä omraade som et av hvalfangerne
regelmæssig benyttet felt.

Ellers var ekspeditionene til Syd-Shetland i denne tid meget
optat med eksperimenter for at finde et godt felt hvor der kunde
di ives efterfangst, naar. sæsongen paa Syd-Shetland var slut.
Vi har set disse ekspeditioner helt fra begyndelsen av drive
efterfangst ved Falkland eller i Magellanstiædet. Nu blev der ogsaa
forsøkt langs Sydamerikas vestkyst og østkyst uten at
tilfredsstillende resultater blev opnaadd. Disse eksperimenter med
henblik paa efterfangst faldt derfor snart bort, men indgaar dog
som et interessant led i den række av undersøkelser som norske
fangstselskaper har foretat for at bringe hvalbestand og
hval-forekomst paa det rene.

Ved Syd-Georgia fik man dette aar indtryk av en mægtig
hvalbestand. Hvalaaten optraadte i øens umiddelbare nærhet i
slike masser, at den gav havet farve over store strækninger.
Særlig støtte knølhvalen i uhyre antal op under øen, hvorfor den
ogsaa kom til at utgjøre hovedfangsten, men ogsaa blaahval og
finhval var tilstede i stort antal. Det viste sig dog vanskeligere
at fange disse storhval med de redskaper og utstyr som
fangst-baatene da hadde.

Den store forekomst av hval støtte til øen i begyndelsen av
oktober maaned. Mængden øket stadig til slutten av november,
hvorefter den holdt sig jevn hele sommeren og høsten utover.
Helt ut mot slutten av juni maaned blev der drevet fangst fra
den argentinske station. Knølhvalen var overmaade fet og endda
fetere blev den eftersom sæsongen skred frem. Spæk paa 15—16
tommers tykkelse var ikke ualmindelig, og hvalfangerne paastaar
at spæklaget i april og mai kunde gaa op i en tykkelse av 18
tommer eller endog mere.

Nordkaperen optraadte dette aar i et antal større end
nogensinde tidligere. Den søkte i midten av januar i stort antal ind
mot øens vestlige ende og fangedes saa februar maaned utover.
Den holdt sig med forkjærlighet helt inde under land mellem
stener og tang, og hvalfangerne mener bestemt at ha iagttat et
lignende forhold her som ved denne hvalarts forekomst ved
He-bridei ne, nemlig at den som næring foretrækker en slimet,
manæt-lignende føde, som netop her vest for øen forekommer i meget
betydelige mængder.
Det argentinske selskap fik i denne sæsong 69 nordkapere,
«Sandefjords hvalfangerselskap» fik 17 og «Tønsberg
hvalfangeri» 7. Hellei ikke siden har man set en saa talrik forekomst
av denne hvalart.

Tilgodegjørelsen av den fangede hval var disse selskapers
svake side. De svære avflænsede hvalskrotter drev om
overalt, repræsenterende stoie værdier. Bare efter denne ene sæsong
laa der altsaa over 1 500 hvalskrotter langs strandkanten paa
Syd-Georgia. Undertiden blev ikke engang spækket ordentlig
avflænset. Man fraadset i raastof. Dette kunde umulig gaa
i nogen længeie tid. Baade av økonomiske og humane hensyn
maatte der arbeides hen mot en forandring i disse forhold, og
hvalfangerne begyndte derfor ogsaa straks at forberede sig paa
en bedre utnyttelse. Paa de nordlige fangstfelter var jo
utnyttelsen helt rationel. Det mest utprægede træk i hvalfangstens
fremgangslinje i de nærmeste aar nu utover er derfor arbeidet
for at omlægge bedriften med en mere rationel utnyttelse av
den fangede hval for øie.

Det vil indsees at forholdene paa de sydlige fangstfelter paa
mange maater avviker fra dem paa nordfeltene og stiller andre
lordringer til utstyr og materiel i mange henseender, ikke mindst
til selve fangstbaatene. Der utviklet sig derfor ogsaa i løpet av
faa aar en helt ny type av hvalbaater svarende til de fordringer
de nye fangstfelter stillet.
Den moderne hvalbaat, den saakaldte «sydhavstype», er
betydelig større end den gamle type, som var eneraadende paa
vore nordlige fangstfelter, skjønt ogsaa denne i aarenes løp hadde
forandret sig noget. De lange reiser ut og hjem krævet en større
sjødygtighet og sikkerhet end den gamle fangstbaattype kunde
by. Vistnok kom man snart over i den praksis at hvalbaatene
blev tilbake paa Syd-Georgia, eller ogsaa særlig for
Syd-Shetlands-baatenes vedkommende lot man dem reparere og efterse i
Montevideo. Men selv om man paa denne maate undgik de lange
turer, var feltet dog saa stormfuldt og haardt, at det stillet de
allerstørste krav til baatene som sjøbaater.

Den nye hvalbaattype har desuten en langt kraftigere
maskine end den gamle type, og den er mer hurtiggaaende.
I tidligere tiders fangst gikk hvalbaaten ofte hjem til
stationen, naar den hadde faat en hval eller to. Man stillet derfor
ikke saa store krav til den som slæpebaat. Dette blev med den
nye:e tids massefangst paa de sydlige felter ikke længer praktisk,
da det vilde medføre et uhyre spild av tid for fangstbaatene.
FOTO
Hvalbaat «Ole Wegger» av Sandefjord. Moderne Sydhavstype.

Hvis den døde hval overlates til sig selv, vil den som regel
synke. Der maa derfor foretages noget med den for at den kan
holde sig flytende fra hvalbaaten forlater den, indtil man kan
faa leilighet til at avhente den.

Ideen med at pumpe hvalen op er forøvrig gammel. Andreas
Ellefsen fortæller saaledes:

«I 1887 heller 88 prøvde eg aa blaasa luft i kvalen for aa
faa han til aa flyta med det same han vart dregen upp. Til
dette nytta eg ei % tums vassrøyr. I den eine enden paa ho
feste smeden ein spjotodd, og litt ovanfor han vart bort fleire
hol i løyra. Paa den andre enden av røyra vart fest ein
gummislange, og han vart set saman med spylepumpa, og so let dei
ho suga luft istadenfor vatn. So stakk dei spjotodden og røyra
so langt inn i kvalen at hola kom inn i buken, og so pumpa dei.
Det gjekk bra; men det tok noko lang tid for aa faa kvalen til
aa flyta so godt som vi vilde. Og sidan det alt daa var ein
god deil mindre kval enn fyrr, fan eg ikkje noke større grunn
til aa arbeida meir med denne pumpa. Etter vi hadde brukt
henne eit par gonger la vi ho burt.»

Men ideen kom snart op igjen
og blev almindelig anvendt. Et
spydformet redskap forsynt med
smaa huller paa sidene føres ind
i dyrets krop. Dette redskap
fæstes til en gummislange, og denne
sættes i forbindelse med en
va-cuumpumpe, hvorved der
forholdsvis hurtig pumpes luft ind i
hvalen til den kan holde sig flytende.
Naar hvalen saaledes er pumpet
op, plantes der et flag med eierens
merke paa den. Hvalbaaten gaar
saa videre for at jage og dræpe
flere.

Paa sydfeltene bruker man
forøvrig i stor utstrækning
simpelthen at lægge den skutte hval
«an» langs fangstbaatens side og saa jage videre ofte med flere
hval paa slæp.

Man behøver nemlig undertiden slet ikke at gaa saa langt.
Naar knølhvalen bare finder føde nok, har den ingen tanke for
andet. Det har derfor hændt, at man paa de hvalrike sydfelter
har kunnet skyte 4—5 hval uten at fangstbaatens maskine har
været igang i mellemtiden. Man har fra en fangstbaat i den store
knølfangsts tid oftere tat 8—10 hval før man endelig tænkte paa
at bringe fangsten ind til kokeriet.

Naar man har en saadan «bør» at trække med sig, blir det
en nødvendighet at hvalbaaten faar en i forhold til sin størrelse
overmaade kraftig maskine.

Vore hjemlige verksteder fik det nu utover travlt med at
bygge en flaate av slike moderne kraftige hvalbaater. Ældre
fangstselskaper ombyttet sine baater med nye, og de nystiftede
aktieselskaper anskaffet selvsagt med én gang fangstbaater av
denne «sydhavstype». Ogsaa utenlandske selskaper bygget sine
fangstbaater i Norge, likesom de forøvrig fik omtrent hele sit
utstyr herfra. Paa dette vis fik vore verksteder og
utrustnings-firmaer ogsaa en betydelig interesse av de utenlandske selskaper
som litt efter litt dannedes.

Av større verksteder var det i første række Aker og
dernæst Nyland, Kaldnes og Framnes, som deltok i denne nybygning.
Senere kom andre verksteder til, og der blev i en tid fremover
bygget fangstbaater ved de fleste av landets større verksteder.

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

    *

    code

    Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.